Motie van SeniorenPartij Alkmaar (SPA) tegen loskoppeling van AOW van minimumloon breed ondersteund tijdens de raadsvergadering op 31 januari 2022.

De fracties van de VVD en de PvdA stemden tegen de motie!

Een motie, mede ingediend door de fracties van OPA, BAS, GL, LA en de CU, werd ook met de steun van de PvdD, CDA en D66 aangenomen. De motie vraagt er bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op aan te dringen het Kabinet Rutte IV te melden dat de Alkmaarse gemeenteraad zich zorgen maakt over de positie van AOW’ers met een klein pensioen wanneer de koppeling van AOW met het minimumloon wordt losgelaten.

In Alkmaar zijn ruim 3000 bijstandsgerechtigden en volgens het CBS tussen de 300-400 AOW’ers. Loskoppeling houdt volgens tal van berekeningen van ondermeer het NIBUD in dat deze groep er financieel op achteruit gaat in deze toch al voor velen dure periode (prijzen voor eten en drinken, benzine en energie). Een aangekondigde BTW-verlaging op gezond voedsel is op de lange baan geschoven.

In Alkmaar dus géén unanieme steun voor de motie die op zijn minst een signaal afgeeft aan hen die door een ontkoppeling in de portemonnee worden getroffen!

MOTIE VREEMD aan de orde van de dag

Indiener(s) politieke partij SPA, OPA, BAS, LA, CU

Datum raadsvergadering 31 januari 2022

Agendapunt/nummer 17-M-1

Onderwerp AOW niet loskoppelen van minimumloon

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 27 januari 2022

Constaterende dat:

· Op blz 23 van het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”, gepresenteerd op 15 december 2021 en onderschreven door VVD, D66, CDA en CU staat: “We verhogen het minimumloon met 7,5% en houden de koppeling met de uitkeringen (behoudens de AOW) in stand om het bestaansminimum te verstevigen. We komen ouderen tegemoet via een hogere ouderen korting”.

· uitvoering van dit voornemen tot loskoppeling van de AOW met minimumloon en uitkeringen naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot koopkrachtdaling van AOW-gerechtigden alsmede zij die daarnaast een bescheiden pensioen genieten, waarvan duidelijk is dat deze laatste in de meeste gevallen al jaren niet is geïndexeerd aan de prijsontwikkeling.

Overwegende dat:

· de huidige AOW-uitkering juist is gekoppeld aan het minimumloon om een bestaansminimum te garanderen;

· dat loskoppeling van de AOW-uitkering van het minimumloon vrijwel zeker een verslechtering van de koopkracht van AOW-gerechtigden tot gevolg heeft, waardoor er getwijfeld mag worden of nog wel sprake is van een reëel bestaansminimum;

· in de gemeente Alkmaar zonder twijfel sprake is van een behoorlijke groep AOW-gerechtigden die daarnaast van een bescheiden pensioen moeten rondkomen en hun positie nu al vaak met zich meebrengt dat zij gebruik moeten maken van de bijzondere bijstand van de gemeente Alkmaar;

Verzoekt het college:

· er bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op aan te dringen het Kabinet IV duidelijk te maken dat de raad van de gemeente Alkmaar zich ernstig zorgen maakt over de positie van AOW-gerechtigden in de samenleving, als er uitvoering wordt gegeven aan het regeringsvoornemen de AOW los te koppelen van het minimumloon.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

SPA                  OPA               BAS       Groen Links    Leefbaar Alkmaar  ChristenUnie

Cor van Vliet    Victor Kloos   Ben Bijl  Ineke Bozelie  Mohamed Ezhar   Ronald van Veen