Uitnodiging verkennend gesprek formatie

Alkmaar,  22 april 2022   Betreft: uitnodiging verkennend gesprek formatie Beste heer Pieter Kos, N.a.v. de gesprekuitnodiging verkenning nieuw college Alkmaar op donderdag 28 april, 14.30u het volgende. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zal géén gebruik maken van de uitnodiging.  De eerder gedane verkenning door mw. Ria Oosterop is vastgelegd in div. verslagen terzake. Die verslagen én werkwijze […]

BEDANKT KIEZERS VAN ALKMAAR

VOOR UW STEM OP DE SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA).

WIJ GAAN WEER HARD AAN HET WERK VOOR SENIOREN,

VOOR EEN VEILIG ALKMAAR, MET BETAALBARE WONINGEN,

WAAR DE LASTEN LAAG BLIJVEN, GEZELLIG

KUNT WINKELEN IN EEN GOED BEREIKBARE STAD!

DE SENIORENPARTIJ

BEDANKT U ZEER VOOR HET VERTROUWEN!

Stem SeniorenPartij Alkmaar

Motie van SeniorenPartij Alkmaar (SPA) tegen loskoppeling van AOW van minimumloon breed ondersteund tijdens de raadsvergadering op 31 januari 2022.

De fracties van de VVD en de PvdA stemden tegen de motie!

Een motie, mede ingediend door de fracties van OPA, BAS, GL, LA en de CU, werd ook met de steun van de PvdD, CDA en D66 aangenomen. De motie vraagt er bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op aan te dringen het Kabinet Rutte IV te melden dat de Alkmaarse gemeenteraad zich zorgen maakt over de positie van AOW’ers met een klein pensioen wanneer de koppeling van AOW met het minimumloon wordt losgelaten.

In Alkmaar zijn ruim 3000 bijstandsgerechtigden en volgens het CBS tussen de 300-400 AOW’ers. Loskoppeling houdt volgens tal van berekeningen van ondermeer het NIBUD in dat deze groep er financieel op achteruit gaat in deze toch al voor velen dure periode (prijzen voor eten en drinken, benzine en energie). Een aangekondigde BTW-verlaging op gezond voedsel is op de lange baan geschoven.

In Alkmaar dus géén unanieme steun voor de motie die op zijn minst een signaal afgeeft aan hen die door een ontkoppeling in de portemonnee worden getroffen!

MOTIE VREEMD aan de orde van de dag

Indiener(s) politieke partij SPA, OPA, BAS, LA, CU

Datum raadsvergadering 31 januari 2022

Agendapunt/nummer 17-M-1

Onderwerp AOW niet loskoppelen van minimumloon

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 27 januari 2022

Constaterende dat:

· Op blz 23 van het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”, gepresenteerd op 15 december 2021 en onderschreven door VVD, D66, CDA en CU staat: “We verhogen het minimumloon met 7,5% en houden de koppeling met de uitkeringen (behoudens de AOW) in stand om het bestaansminimum te verstevigen. We komen ouderen tegemoet via een hogere ouderen korting”.

· uitvoering van dit voornemen tot loskoppeling van de AOW met minimumloon en uitkeringen naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot koopkrachtdaling van AOW-gerechtigden alsmede zij die daarnaast een bescheiden pensioen genieten, waarvan duidelijk is dat deze laatste in de meeste gevallen al jaren niet is geïndexeerd aan de prijsontwikkeling.

Overwegende dat:

· de huidige AOW-uitkering juist is gekoppeld aan het minimumloon om een bestaansminimum te garanderen;

· dat loskoppeling van de AOW-uitkering van het minimumloon vrijwel zeker een verslechtering van de koopkracht van AOW-gerechtigden tot gevolg heeft, waardoor er getwijfeld mag worden of nog wel sprake is van een reëel bestaansminimum;

· in de gemeente Alkmaar zonder twijfel sprake is van een behoorlijke groep AOW-gerechtigden die daarnaast van een bescheiden pensioen moeten rondkomen en hun positie nu al vaak met zich meebrengt dat zij gebruik moeten maken van de bijzondere bijstand van de gemeente Alkmaar;

Verzoekt het college:

· er bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op aan te dringen het Kabinet IV duidelijk te maken dat de raad van de gemeente Alkmaar zich ernstig zorgen maakt over de positie van AOW-gerechtigden in de samenleving, als er uitvoering wordt gegeven aan het regeringsvoornemen de AOW los te koppelen van het minimumloon.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

SPA                  OPA               BAS       Groen Links    Leefbaar Alkmaar  ChristenUnie

Cor van Vliet    Victor Kloos   Ben Bijl  Ineke Bozelie  Mohamed Ezhar   Ronald van Veen

Eigen bijdrage scootmobiel van tafel!

Verkiezingsprogramma 2022-2026

P E R S B  E R I C H T  – 26 november 2021

“Sterke mix van bestuurlijke en maatschappelijke ervaring”

De leden van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) hebben het  verkiezingsprogramma (2022-2026) alsmede de kandidatenlijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De ledenraadpleging heeft via digitale weg plaatsgevonden.

Arie Epskamp, de lijstaanvoerder: “Met genoegen kan worden vastgesteld dat de kandidatenlijst een mooie mix omvat van bestuurlijke en maatschappelijke ervaring. Vm. Wethouders en raadsleden, ondernemers, fysiotherapeut, begeleiders in de zorg, hoofd personeel en gepensioneerden komen allemaal voor op de kandidatenlijst. Ik ben heel trots dat we zo’n ervaren en gemotiveerde ploeg mensen op onze lijst hebben staan. Wij gaan door op de ingeslagen weg van herkenbare en duidelijke politiek. Natuurlijk hopen we op meer zetels! De inwoners van Alkmaar kunnen op ons rekenen, we blijven ons uiterste best doen, in het belang van jong én senior”.

Voor de complete kandidatenlijst klik HIER.

Greep uit het verkiezingsprogramma:

 1.  Benoemen coördinerend wethouder Seniorenbeleid
 2.  Handhaven papieren bezoekerskaart
 3.  Alternatieve woonvormen ondersteunen ( z.g. generatiewonen)
 4.  Woonlasten niet stijgen
 5.  Voldoende betaalbare huisvesting voor jongeren, senioren en studenten
 6.  Grasland is géén beschermd natuurgebied
 7.  Spijkerhard optreden tegen overlast
 8.  Geen verhoging parkeertarieven
 9.  Uitbreiden Singelgarage
 10.  Realiseren fietsparkeergarage onder het water aan het Waagplein
 11.  Sneloplaadpunten voor elektrische fiets en scootmobiel
 12.  Krachtig werkgelegenheidbeleid met extra aandacht voor senioren
 13.  Uitbreiding aantal BOA’s
 14.  Behouden vuurwerktraditie met minder overlast
 15.  Geen milieuleningen voor inwoners Alkmaar
 16.  Geen diftarsysteem invoeren.

Hard aan het werken voor senioren

Geen hernieuwde opvang statushouders in AZC De Vluchthoef

GEEN HERNIEUWDE OPVANG STATUSHOUDERS IN AZC DE VLUCHTHOEF

AFSPRAKEN MET DE OMWONENDEN NAKOMEN

VOORSTEL VAN B. & W. AFWACHTEN.

Geachte bewoners,

Tijdens de extra raadsvergadering van 13 september 2021 werd ruim aandacht besteed aan de oproep van het COA om in Alkmaar statushouders te huisvesten b.v. in het AZC De Vluchthoef. Voor de helderheid, het gaat hier niet om Afghaanse vluchtelingen!

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft in haar reactie allereerst duidelijk gemaakt dat een ieder recht heeft op een dak boven zijn hoofd. En dat is iets dat niet alleen geldt voor statushouders; maar ook voor jong én senior die al jaren wachten op een betaalbare woning. De beschikbaarheid van betaalbare woningen neemt al jaren af en ook de doorstroming naar middeldure huur of betaalbare koop lijkt alleen voor de goed gevulde portemonnee beschikbaar.

De crisissituatie die met name door de  fracties van de Alkmaarse PvdA en Groen Links wordt voorgesteld wordt NIET gedeeld door mevr. Van Kampen (burgemeester van Schagen) als voorzitter van de bovenregionale regietafel asielzoekers.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is niet tegen de opvang van statushouders in Alkmaar. Maar zal tegenstemmen als het gaat om hernieuwde huisvesting in het AZC De Vluchthoef. Daarover zijn door burgemeester Bruinooge heldere toezeggingen gedaan aan u, de omwonenden. De locatie kan namelijk heel snel worden herontwikkeld voor jongeren én senioren.

Met vriendelijke groeten,

De Gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Arie Epskamp en Cor van Vliet

Financiële kater voor gepensioneerden

“HARD AAN HET WERK VOOR SENIOREN”
FINANCIËLE KATER VOOR GEPENSIONEERDEN
DAAROM GÉÉN VERHOGING LOKALE BELASTINGEN!
UW PORTEMONNEE LIEGT NOG STEEDS NIET!
INITIATIEFVOORSTEL SAMENHANGEND SENIORENBELEID

Besteedbaar inkomen achteruit:
Gepensioneerden krijgen komend jaar een flinke financiële klap te verwerken. Het besteedbaar inkomen staat flink onder druk door oplopende prijzen en een stagnerende AOW. Dat stellen de economen van de ABN AMRO.
Wat kunnen we in Alkmaar doen om het besteedbaar inkomen een beetje op peil te houden daar waar de Haagse partijen de senior opnieuw in de kou laat staan?
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zal zich verzetten tegen verhoging van de Alkmaarse belastingen en heffingen. Net zo als wij vraagtekens zetten bij het mogelijk verstrekken van goedkope overheidsleningen bij o.a. het project “van het gas af”. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) gaat de Alkmaarse burger geen overheidsleningen opdringen, aldus Arie Epskamp, de fractievoorzitter en a.s. lijstaanvoerder van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA).
Het Alkmaars college (VVD, Groen Links, D66,CDA en PvdA) denkt daar heel anders over maar u weet het, net als de SeniorenPartij Alkmaar (SPA):
“UW PORTEMONNEE LIEGT NOG STEEDS NIET”.
Initiatiefvoorstel samenhangend seniorenbeleid komt eraan!
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft voor de zomervakantie het initiatief genomen om te komen tot een samenhangend seniorenbeleid te komen. We hebben de huidige aanpak versnipperd genoemd. Op allerlei gebied wordt wel aan senioren gedacht maar lijn valt er niet in te ontdekken.
De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft aan de Alkmaarse politieke partijen gevraagd om de “ontwikkelagenda” aan te vullen en we zijn heel blij dat veel partijen daaraan gehoor hebben gegeven. In het laatste kwartaal zal, samen met de geïnteresseerde partijen een initiatiefvoorstel worden ingediend. Een hele belangrijke stap in de goede richting.
Arie Epskamp: 06-41755123 a.epskamp@spa-alkmaar.nl
Cor van Vliet: 06-51422288 c.vanvliet@spa-alkmaar.nl

Hard aan het werk voor senioren