De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) heeft tegen de begroting 2021 gestemd: het College van Burgemeester en Wethouders ( VVD, GroenLinks, CDA, D66 en de PvdA) weigerde voor de zoveelste maal niet in te gaan op ons verzoek te komen met een integraal seniorenbeleid.Bijna 45000 Alkmaarders zijn 50 jaar of ouder. Het kan dan toch niet zo zijn dat daar waar wel sprake is van een Dierenwelzijnsbeleid en Jeugdbeleid er geen samenhangend Seniorenbeleid is?Het College reageerde smalend met woorden van “ seniorenbeleid zit al versnipperd in de diverse portefeuilles”.Geen enkele wethouder is echter verantwoordelijk voor een portefeulle Seniorenbeleid!Dat moet over zijn, want zaken als eenzaamheid, verbining, dementievriendelijkheid, armoede en ( arbeids)participatie, maar ook wonen, vitaal en gezond ouder worden verdienen aandacht waarbij met en niet over senioren wordt gesproken.De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) zal, nu het College van Burgemeester en Wethouders dat nalaat, zelf komen met een voorstel hoe te komen tot een integraal seniorenbeleid. Uiterlijk in het 1e kwartaal 2021 zal een bespreekstuk in de commissie Sociaal kunnen worden behandeld. Cor van Vliet heeft de coördinatie van dit stuk.Andere onderdelen uit het begrotingsbetoog van Arie Epskamp (fractievoorzitter):* stop voorlopig met de inzet “ van het gas af”. Zolang Duitsland bij iedere nieuwe gasaansluiting subsidie betaald zijn wij op de verkeerde weg. Het jaagt onze inwoners op zinloze, extra kosten en dat wil de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) niet. Het kost velen al moeite genoeg hun baan te behouden of hun winkel overeind te houden.* uitblijven van een actuele armoedemonitor kan in deze periode gewoon niet.* nieuw jongerenbeleid zal zich moeten bewijzen alvorens (€900.000) te korten op jeugdzorg.* bestuurlijke daadkracht op de leegloopdossiers WMO en jeugdzorg is volstrekt onvoldoende.* mooie woorden over nieuwbouwwoningen, maar voor betaalbare woningen moet men naar elders verhuizen.Kortom, aan de senior wordt in de begroting 2021 nauwelijks aandacht geschonken. De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) zou andere keuzes maken. Gelukkig kunnen de inwoners van Alkmaar dat in maart 2022 ook doen!

N I E U W S B R I E F  –  M E I 2020

De menselijke maat 

 De gemeenteraad heeft voor het eerst digitaal vergaderd. Alle leden zaten thuis achter de computer. Dat is heel vreemd. Praten tegen een scherm!

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) vindt dat we fysiek kunnen vergaderen. Sommigen zeggen dat het geen goed voorbeeld is in deze tijd. Dat verbaast ons nu weer. Het Kabinet en het Parlement worden wekelijks in de vergaderzaal bijgepraat. Wanneer je je houdt aan de voorschriften, dan kan het.

Een digitale raadsvergadering mist het debat, geen interactie, is oersaai en daarmee verlies je de betrokkenheid van onze inwoners. Met het nakomen van de voorschriften kan het veilig.

De Alkmaarse Woonnorm:

In de media is verschenen dat de fractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) tegen de Woonnorm zou zijn. Dat vraagt om enige toelichting.

Wij zijn zeer verheugd dat het college van burgemeester en wethouders vaststelt dat minimaal 30% van de nieuw te bouwen woningen in het sociale segment moet worden gebouwd. Die woningen zijn eigendom van de woningcorporaties en bij de toewijzing kan dan met name voor de woningzoekende in (de regio) Alkmaar voorrang worden verleend.

Waar de SeniorenPartij  Alkmaar op tegen is betreft het voorstel van het college om vastgoedontwikkelaars mee te laten betalen voor infrastructuur en voorzieningen. Daardoor worden de woningen zo’n € 3000,= duurder en dat is slecht nieuws voor de starter, de jongere en de senior. Daarom hebben wij tegen het plan gestemd. De wethouder Verbruggen (PvdA) heeft eindelijk naar de adviezen geluisterd en het voorstel teruggenomen. Wordt vervolgd.

Hartelijke groeten,

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA),

Arie Epskamp, Cor van Vliet, Bea v.d. Wiele en Peter v.d. Heijde

De fractie van de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) laat weten dat zij voor de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Alkmaarse Woonnorm is, maar tegen de kostenverhoging per te bouwen woning als gevolg van het mogelijk invoeren van z.g. Bovenwijkse kosten.

Verheugd is de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zelfs dat het college van burgemeester en wethouders ( van links tot rechts) vaststelt dat minimaal 30% van de nieuw te bouwen woningen in de sociale huur moet worden gebouwd! Bij de toewijzing van die woningen, met name eigendom van woningcorporaties, worden met name de woningzoekenden in ( de regio) Alkmaar voorrang verleend.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is zich ervan bewust dat kostenverhogingen in de ontwikkel- en bouwketen, maar zeker ook de al jaren durende schaarste in de woningvoorraad, planvorming doen stagneren. Stijgende grondprijzen, duurzaamheidsvereisten, langlopende procedures en te ver gaande bemoeizucht van de provincie Noord-Holland, zijn daar mede de oorzaak van.

Waar de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) tegen is betreft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om vastgoedontwikkelaars te laten meebetalen voor infrastructuur en voorzieningen. De woningen gaan daardoor zo’n € 3000,= duurder worden en dat wordt natuurlijk doorberekend aan de a.s. koper. Dat is slecht nieuws voor de starter, de jongere en de senior. Daarom heeft de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA),alles overwegende tegen het plan gestemd.

Tenslotte weet de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA)dat men ook van elders graag naar Alkmaar wenst te verhuizen. Dat is mooi, maar laat in de verkoop van de nieuw te bouwen ook veel ruimte voor die geïnteresseerde ( regio) Alkmaar koopwoning zoekenden.