Tijdens de fusie van Alkmaar en de Schermer zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt. Die zijn vastgesteld in de gemeenteraad van 21 juni 2022. Die afspraken vormen de basis voor het fusieakkoord. Een van de afspraken betrof het niet plaatsen van windturbines. Vastgelegd, blz 26, doc. Trots op de Schermer, dat er géén windturbines zullen worden geplaatst in de Schermer. Ondanks dat het plaatsen o.i. een grote inbreuk is op het cultuurhistorisch landschap wordt, ook nog eens zonder een fatsoenlijke inspraakprocedure, door de meerderheid van de gemeenteraad voorbij gegaan aan de met de Schermer vastgelegde afspraak. Een woord: bestuurlijke onbetrouwbaarheid!

Weth. mulder ( GROEN LINKS) kreeg tijdens een tumultvolle raadsvergadering veel kritiek over het aangaan van een energiecontract van ruim 13, 5 miljoen euro. Een stijging van 10 miljoen euro (!). De coalitiepartijen vonden dat het allemaal wel kon maar de oppositie wees op het uitsluiten van de gemeenteraad en het dus niet respecteren van het budgetrecht van de gemeenteraad.  Op de vele vragen van de oppositie moest weth. Mulder vrijwel altijd of het antwoord schuldig blijven of kwam met nietszeggende opmerkingen. De coalitie volgde kritiekloos het college. Zelfs een motie van de oppositie om het proces over te doen werd hooghartig van de hand gewezen. Een motie van treurnis volgde en uiteraard door de coalitie afgewezen. 

De gemeente wordt dus geconfronteerd met een energiekosten toename van 10 miljoen en dat wordt betaald uit UW belastinggeld. Hoe was het ook alweer:” Hoogmoed komt voor……..: PRECIES!

UW PORTEMONNEE LIEGT NOG STEEDS NIET!

“VIJF (!) VAN DE ZEVEN WETHOUDERS NIET UIT ALKMAAR!!

COALITIEPROGRAMMA ZONDER FINANCIËLE PARAGRAAF

7 juli is het nieuwe college, bestaande uit Groen Links, BAS, PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar, SP en de ChristenUnie benoemd. De verkiezingsuitslag gaf aan dat er behoefte was aan een brede coalitie, van links tot rechts en middenpartijen. Er was géén overtuigende winnaar. Helaas heeft Groen Links, met de steun van alle linkse partijen én het CDA, onder leiding van Gosse Postma een linkse coalitie tot stand gebracht. Chaos troef!

Lees meer

Alkmaar,  22 april 2022   Betreft: uitnodiging verkennend gesprek formatie Beste heer Pieter Kos, N.a.v. de gesprekuitnodiging verkenning nieuw college Alkmaar op donderdag 28 april, 14.30u het volgende. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zal géén gebruik maken van de uitnodiging.  De eerder gedane verkenning door mw. Ria Oosterop is vastgelegd in div. verslagen terzake. Die verslagen én werkwijze […]

VOOR UW STEM OP DE SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA).

WIJ GAAN WEER HARD AAN HET WERK VOOR SENIOREN,

VOOR EEN VEILIG ALKMAAR, MET BETAALBARE WONINGEN,

WAAR DE LASTEN LAAG BLIJVEN, GEZELLIG

KUNT WINKELEN IN EEN GOED BEREIKBARE STAD!

DE SENIORENPARTIJ

BEDANKT U ZEER VOOR HET VERTROUWEN!

De fracties van de VVD en de PvdA stemden tegen de motie!

Een motie, mede ingediend door de fracties van OPA, BAS, GL, LA en de CU, werd ook met de steun van de PvdD, CDA en D66 aangenomen. De motie vraagt er bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op aan te dringen het Kabinet Rutte IV te melden dat de Alkmaarse gemeenteraad zich zorgen maakt over de positie van AOW’ers met een klein pensioen wanneer de koppeling van AOW met het minimumloon wordt losgelaten.

In Alkmaar zijn ruim 3000 bijstandsgerechtigden en volgens het CBS tussen de 300-400 AOW’ers. Loskoppeling houdt volgens tal van berekeningen van ondermeer het NIBUD in dat deze groep er financieel op achteruit gaat in deze toch al voor velen dure periode (prijzen voor eten en drinken, benzine en energie). Een aangekondigde BTW-verlaging op gezond voedsel is op de lange baan geschoven.

In Alkmaar dus géén unanieme steun voor de motie die op zijn minst een signaal afgeeft aan hen die door een ontkoppeling in de portemonnee worden getroffen!

MOTIE VREEMD aan de orde van de dag

Indiener(s) politieke partij SPA, OPA, BAS, LA, CU

Datum raadsvergadering 31 januari 2022

Agendapunt/nummer 17-M-1

Onderwerp AOW niet loskoppelen van minimumloon

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 27 januari 2022

Constaterende dat:

· Op blz 23 van het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”, gepresenteerd op 15 december 2021 en onderschreven door VVD, D66, CDA en CU staat: “We verhogen het minimumloon met 7,5% en houden de koppeling met de uitkeringen (behoudens de AOW) in stand om het bestaansminimum te verstevigen. We komen ouderen tegemoet via een hogere ouderen korting”.

· uitvoering van dit voornemen tot loskoppeling van de AOW met minimumloon en uitkeringen naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot koopkrachtdaling van AOW-gerechtigden alsmede zij die daarnaast een bescheiden pensioen genieten, waarvan duidelijk is dat deze laatste in de meeste gevallen al jaren niet is geïndexeerd aan de prijsontwikkeling.

Overwegende dat:

· de huidige AOW-uitkering juist is gekoppeld aan het minimumloon om een bestaansminimum te garanderen;

· dat loskoppeling van de AOW-uitkering van het minimumloon vrijwel zeker een verslechtering van de koopkracht van AOW-gerechtigden tot gevolg heeft, waardoor er getwijfeld mag worden of nog wel sprake is van een reëel bestaansminimum;

· in de gemeente Alkmaar zonder twijfel sprake is van een behoorlijke groep AOW-gerechtigden die daarnaast van een bescheiden pensioen moeten rondkomen en hun positie nu al vaak met zich meebrengt dat zij gebruik moeten maken van de bijzondere bijstand van de gemeente Alkmaar;

Verzoekt het college:

· er bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op aan te dringen het Kabinet IV duidelijk te maken dat de raad van de gemeente Alkmaar zich ernstig zorgen maakt over de positie van AOW-gerechtigden in de samenleving, als er uitvoering wordt gegeven aan het regeringsvoornemen de AOW los te koppelen van het minimumloon.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

SPA                  OPA               BAS       Groen Links    Leefbaar Alkmaar  ChristenUnie

Cor van Vliet    Victor Kloos   Ben Bijl  Ineke Bozelie  Mohamed Ezhar   Ronald van Veen

P E R S B  E R I C H T  – 26 november 2021

“Sterke mix van bestuurlijke en maatschappelijke ervaring”

De leden van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) hebben het  verkiezingsprogramma (2022-2026) alsmede de kandidatenlijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De ledenraadpleging heeft via digitale weg plaatsgevonden.

Arie Epskamp, de lijstaanvoerder: “Met genoegen kan worden vastgesteld dat de kandidatenlijst een mooie mix omvat van bestuurlijke en maatschappelijke ervaring. Vm. Wethouders en raadsleden, ondernemers, fysiotherapeut, begeleiders in de zorg, hoofd personeel en gepensioneerden komen allemaal voor op de kandidatenlijst. Ik ben heel trots dat we zo’n ervaren en gemotiveerde ploeg mensen op onze lijst hebben staan. Wij gaan door op de ingeslagen weg van herkenbare en duidelijke politiek. Natuurlijk hopen we op meer zetels! De inwoners van Alkmaar kunnen op ons rekenen, we blijven ons uiterste best doen, in het belang van jong én senior”.

Voor de complete kandidatenlijst klik HIER.

Greep uit het verkiezingsprogramma:

 1.  Benoemen coördinerend wethouder Seniorenbeleid
 2.  Handhaven papieren bezoekerskaart
 3.  Alternatieve woonvormen ondersteunen ( z.g. generatiewonen)
 4.  Woonlasten niet stijgen
 5.  Voldoende betaalbare huisvesting voor jongeren, senioren en studenten
 6.  Grasland is géén beschermd natuurgebied
 7.  Spijkerhard optreden tegen overlast
 8.  Geen verhoging parkeertarieven
 9.  Uitbreiden Singelgarage
 10.  Realiseren fietsparkeergarage onder het water aan het Waagplein
 11.  Sneloplaadpunten voor elektrische fiets en scootmobiel
 12.  Krachtig werkgelegenheidbeleid met extra aandacht voor senioren
 13.  Uitbreiding aantal BOA’s
 14.  Behouden vuurwerktraditie met minder overlast
 15.  Geen milieuleningen voor inwoners Alkmaar
 16.  Geen diftarsysteem invoeren.