De gemeenteraad heeft voor het eerst digitaal vergaderd

N I E U W S B R I E F  –  M E I 2020

De menselijke maat 

 De gemeenteraad heeft voor het eerst digitaal vergaderd. Alle leden zaten thuis achter de computer. Dat is heel vreemd. Praten tegen een scherm!

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) vindt dat we fysiek kunnen vergaderen. Sommigen zeggen dat het geen goed voorbeeld is in deze tijd. Dat verbaast ons nu weer. Het Kabinet en het Parlement worden wekelijks in de vergaderzaal bijgepraat. Wanneer je je houdt aan de voorschriften, dan kan het.

Een digitale raadsvergadering mist het debat, geen interactie, is oersaai en daarmee verlies je de betrokkenheid van onze inwoners. Met het nakomen van de voorschriften kan het veilig.

De Alkmaarse Woonnorm:

In de media is verschenen dat de fractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) tegen de Woonnorm zou zijn. Dat vraagt om enige toelichting.

Wij zijn zeer verheugd dat het college van burgemeester en wethouders vaststelt dat minimaal 30% van de nieuw te bouwen woningen in het sociale segment moet worden gebouwd. Die woningen zijn eigendom van de woningcorporaties en bij de toewijzing kan dan met name voor de woningzoekende in (de regio) Alkmaar voorrang worden verleend.

Waar de SeniorenPartij  Alkmaar op tegen is betreft het voorstel van het college om vastgoedontwikkelaars mee te laten betalen voor infrastructuur en voorzieningen. Daardoor worden de woningen zo’n € 3000,= duurder en dat is slecht nieuws voor de starter, de jongere en de senior. Daarom hebben wij tegen het plan gestemd. De wethouder Verbruggen (PvdA) heeft eindelijk naar de adviezen geluisterd en het voorstel teruggenomen. Wordt vervolgd.

Hartelijke groeten,

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA),

Arie Epskamp, Cor van Vliet, Bea v.d. Wiele en Peter v.d. Heijde

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) steunt de Alkmaarse Woonnorm!

De fractie van de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) laat weten dat zij voor de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Alkmaarse Woonnorm is, maar tegen de kostenverhoging per te bouwen woning als gevolg van het mogelijk invoeren van z.g. Bovenwijkse kosten.

Verheugd is de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zelfs dat het college van burgemeester en wethouders ( van links tot rechts) vaststelt dat minimaal 30% van de nieuw te bouwen woningen in de sociale huur moet worden gebouwd! Bij de toewijzing van die woningen, met name eigendom van woningcorporaties, worden met name de woningzoekenden in ( de regio) Alkmaar voorrang verleend.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is zich ervan bewust dat kostenverhogingen in de ontwikkel- en bouwketen, maar zeker ook de al jaren durende schaarste in de woningvoorraad, planvorming doen stagneren. Stijgende grondprijzen, duurzaamheidsvereisten, langlopende procedures en te ver gaande bemoeizucht van de provincie Noord-Holland, zijn daar mede de oorzaak van.

Waar de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) tegen is betreft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om vastgoedontwikkelaars te laten meebetalen voor infrastructuur en voorzieningen. De woningen gaan daardoor zo’n € 3000,= duurder worden en dat wordt natuurlijk doorberekend aan de a.s. koper. Dat is slecht nieuws voor de starter, de jongere en de senior. Daarom heeft de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA),alles overwegende tegen het plan gestemd.

Tenslotte weet de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA)dat men ook van elders graag naar Alkmaar wenst te verhuizen. Dat is mooi, maar laat in de verkoop van de nieuw te bouwen ook veel ruimte voor die geïnteresseerde ( regio) Alkmaar koopwoning zoekenden.

Coronacrisis: Laat senioren niet in de steek!

                                                                                  

Hard aan het werk voor senioren”

Coronacrisis: Laat senioren niet in de steek!

Kijk naar elkaar om!

Heel Nederland is in de ban van corona, net als de rest van de wereld.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) roept u allemaal op om naar elkaar om te kijken.

“Bellen, appen, facetime, klop op het raam of bel aan, doe zo mogelijk een boodschap voor elkaar. Maar verlies elkaar niet uit het oog” aldus Arie Epskamp, fractievoorzitter van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA).

Hamsteren, niet doen!

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel benadrukte deze week nog maar eens dat er meer dan voldoende voedingsmiddelen op voorraad is. Elke Nederlander heeft eten en hygiëneproducten nodig. Houd rekening met elkaar, blijf aardig tegen elkaar en zorg dat ook anderen hun boodschappen kunnen blijven doen.

Heel veel dank aan al die werkers in de zorg, de supermarktmedewerkers, politie en brandweer en alle anderen. Help elkaar!

Bereikbaarheid gemeenteraadsfractie:

Arie Epskamp: 06-41755123

a.epskamp@spa-alkmaar.nl

Cor van Vliet: 06-51422288

c.vanvliet@spa-alkmaar.nl

l

VERGROENINGSKOSTEN HUIZEN VALT FORS HOGER UIT! Burgers in de kou!

Alkmaar, 13 februari 2020

Betreft: schriftelijke vragen art 42 Rv)

Geacht College,

Al lange tijd geven het Economisch Instituut voor e Bouw en de koepel van woningcorporaties Aedes aan dat het PBL (Planbureau voor de leefomgeving), tal van kosten niet heeft meegerekend. Het PBL heeft vandaag toegegeven dat er inderdaad fouten zijn gemaakt en dat de kosten hoger uitvallen.

De nationale groene rekenaars hebben weer kritiek op de rekenmethode van PBL omdat deze uit gaat van nationale kosten en van extra kosten voor warmtetransitie, Aedes van alle eindgebruikerskosten, b.v. BTW. Men noemt dit appels met peren vergelijken. Hoe dan ook, tussen Aedes en het PBL is vastgesteld dat nu gerekend wordt met kosten die 40 tot 50% hoger liggen dan in de doorrekening van het klimaatakkoord.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de laatste doorrekencijfers?
  2. Hoe kwalificeert u de berekeningswijze en uitkomsten van PBL?
  3. Welke maatregelen gaat het College van Alkmaar nemen om te voorkomen dat onze inwoners financieel de klos zijn van het klimaatakkoord?
  4. Bent u het met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) eens dat de eerder geopperde (gemeentelijke) financiële leningen aan inwoners om te kunnen voldoen aan de klimaateisen, mede gelet op de fors oplopende kosten, onze inwoners op onredelijke kosten jaagt?
  5. Bent u het met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) eens dat het vorenstaande voor alle inwoners van Alkmaar geldt, dus huurders en eigenaren?
  6. Bent u het eens met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) dat het kabinet morrelt aan de belofte dat huishoudens niet duurder uit zijn met klimaatbeleid?
  7. Bent u het eens met de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) dat wij Alkmaarse inwoners niet in de financiële kou laten staan?
  8. Bent u bereid om z.s.m. een gemeentelijke conferentie over deze problematiek te beleggen?

Voor de beantwoording bedank ik u hartelijk

Vriendelijke groet,

Arie Epskamp

SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Pensioenfondsen gigantisch rendement, maar de senior ziet geen cent!!!

ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!!

NIEUWSFLITS

ALKMAARSE COMMUNICATIE NIET ALLEEN MEER DIGITAAL!!

Motie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) kreeg brede instemming.

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkaar (SPA) kreeg de laatste maanden veel reacties van inwoners van Alkmaar dat zij belangrijke informatie van de gemeente Alkmaar, zoals het bekendmaken van vergunningen, evenementen, bestemmingsplanwijzigingen en parkeerbeleid missen omdat zij geen computer hebben  of digibeet zijn.

Het is inderdaad zo dat de gemeente Alkmaar al haar berichten digitaal laat publiceren.

Daarbij wordt naar het oordeel van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)  dus onvoldoende rekening gehouden met mensen die dus geen computer hebben of digibeet zijn. Die groepen inwoners worden daardoor van gemeentelijke informatie buitengesloten en dat kan natuurlijk niet.

Ook de Nationale Ombudsman heeft aangegeven dat de overheid niet alleen op een digitale manier met burgers moet communiceren

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft aangegeven dat alle inwoners van Alkmaar in de gelegenheid moeten zijn om kennis te nemen van de gemeentelijke kennisgevingen vandaar dat wij in een motie hebben gevraagd om naast de digitale informatievoorziening door de gemeente Alkmaar óók de kennisgevingen weer te publiceren in een huis-aan-huis blad.

Onze motie werd door alle partijen in de gemeenteraad gesteund, behalve door de fractie van D66, die daarmee vele senioren en anderen die nog géén of onvoldoende gebruik van de digitale snelweg kunnen maken in de kou lieten staan.

Hartelijke groet,

De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Cor van Vliet en Arie Epskamp