Alkmaar,  22 april 2022  

Betreft: uitnodiging verkennend gesprek formatie

Beste heer Pieter Kos,

N.a.v. de gesprekuitnodiging verkenning nieuw college Alkmaar op donderdag 28 april, 14.30u

het volgende.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zal géén gebruik maken van de uitnodiging. 

De eerder gedane verkenning door mw. Ria Oosterop is vastgelegd in div. verslagen terzake. Die verslagen én werkwijze vonden wij uitstekend en daarom hadden wij geen enkel bezwaar in het kader van volledige openbaarheid en transparantie tegen het meteen openbaar maken van deze stukken.

Kortheidshalve verwijzen wij dan ook naar deze stukken.

Nog wel een aantal opmerkingen.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft in die gesprekken vertrouwen uitgesproken in partijen. Dat vertrouwen heeft de afgelopen dagen wel een enorme knauw gekregen.

Uit de rapportages van de toenmalige verkenner alsmede uit de wél openbaar gemaakte verslagen komt een ontluisterd beeld naar voren. Behoudens een voorbehoud bij Forum voor Democratie heeft géén enkele partij enig blokkade opgeworpen richting de samenwerking met andere politieke partijen. Hoe wrang is het dan dat verder in het verkenningsproces bleek dat BAS wel degelijk samenwerking met de VVD moeilijk vond. Vervolgens gaven Groen Links en Leefbaar Alkmaar aan géén deel uit te kunnen maken van een dergelijke coalitie. De verkenning kwam daardoor in een impasse en de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) werd toen gevraagd of wij wilde meedenken over een breed coalitieakkoord waarin ook andere partijen zich konden herkennen. Daarop hebben wij positief gereageerd, eerder had ik al namens de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) gezegd dat het belang van de gemeente vóór het partijbelang nu gaat. Namens de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heb ik mij dan ook ernstig gestoord aan de framing van een “minderheidscoalitie”. Dat is helemaal niet aan de orde. Bedoeling was om het proces op gang te houden maar kennelijk diende de framing een ander doel.

Zie maar naar de nutteloze raadsvergadering; de 7 andere politieke partijen hadden al een standpunt ingenomen. De moties lagen voor de vergadering al klaar, dus een vergadering voor Piet Snot.

De zo beoogde en beleden nieuwe bestuurlijke werkwijze en de versterking van het onderling vertrouwen loopt met deze gevolgde lijn wel een enorme bestuurlijke deuk op. Dat gaat tijd vergen.

Kortom, de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) neemt dus via deze brief en de eerder openbaar gemaakte verslagen deel aan uw informatieronde. 

Aangezien de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zeer hecht aan openbaarheid en transparantie is deze brief gepubliceerd op onze website/facebook.

Tot nadere toelichting altijd bereid.

Namens de gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Arie Epskamp – fractievoorzitter