De afgelopen jaren werden de discussies met betrekking tot de GGD gekenmerkt door financiële problemen. Onze fractie heeft de afgelopen jaren voortdurend gepleit voor een strenge bestuurlijke aanpak. 

Bij de start van het huidige college kwam de portefeuille GGD onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van wethouder Arie Epskamp te liggen. Bij de behandeling van de GGD cijfers afgelopen week kon hij een positieve begroting leveren en een grotere bijdrage aan de algemene reserve. Hiermee wordt voor het jaar 2025 voorkomen dat er opnieuw een vraag bij de gemeente Alkmaar komt tot extra financiële ondersteuning salarisontwikkeling.

De raadscommissie Sociaal ondersteunde unaniem het raadsvoorstel van de wethouder en gaat in de komende raadsvergadering, zonder discussie, unaniem akkoord.  

En dat na jarenlang gedoe!

subsidieregeling voor witgoed Alkmaar

Subsidieregeling voor witgoed

Een deel van onze mensen heeft te maken met armoede. Daar moet aandacht voor zijn. De beste aanpak is een betaalde baan, maar waar mensen niet in staat zijn om werk te vinden moet de gemeente een vangnet bieden. Er zijn vele goede regelingen die ondersteuning bieden. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ondersteunt een ruimhartig armoede- en minimabeleid. Daarom hebben wij van harte ingestemd met het raadsvoorstel verhogen van het subsidieplafond voor de witgoedregeling. Hiermee bereiken we ruim 1950 huishoudens die toegang krijgen tot energiezuinig witgoed. Goed voor je portemonnee én het milieu.

Met een energiezuinige koelkast kun je aanzienlijk besparen op je stroomkosten. De exacte besparing hangt af van het type koelkast, het gebruik en de actuele energieprijzen. Door te kiezen voor een energiezuinige koelkast kun je niet alleen je portemonnee, maar ook het milieu een handje helpen! 🌿💡Een energiezuinige wasmachine kan je jaarlijks ook een aardige besparing opleveren. Het loont dus zeker om een zuinige wasmachine te kopen! 🌿💧

Een subsidieregeling voor witgoed stelt ook lage inkomens in staat om toegang te krijgen tot essentiële huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, wasmachines en vaatwassers. Dit draagt ​​bij aan een betere levenskwaliteit en comfort in huis.

Nieuwere witgoedapparaten zijn vaak energiezuiniger dan oudere modellen, wat resulteert in lagere energierekeningen voor huishoudens. Door het verstrekken van subsidies kunnen lage inkomens gezondere en milieuvriendelijkere keuzes maken voor hun huishouden.

Het kan helpen bij het verminderen van armoede en sociale ongelijkheid door lage inkomensgezinnen te helpen bij het aanschaffen van duurzame en kwalitatief hoogwaardige apparaten. Dit kan hen helpen om hun levensstandaard te verbeteren en hen in staat stellen om beter om te gaan met financiële uitdagingen en kan lage inkomensgezinnen helpen om duurzame en hoogwaardige apparaten aan te schaffen, die langer meegaan en minder onderhoud vergen. Hierdoor kunnen huishoudens geld besparen op de lange termijn en hun financiële stabiliteit vergroten.

Door lage inkomensgezinnen te ondersteunen bij de aanschaf van witgoed, kan de overheid bijdragen aan een meer inclusieve samenleving waarin alle burgers gelijke toegang hebben tot essentiële voorzieningen. Dit kan op zijn beurt leiden tot een meer rechtvaardige en duurzame samenleving.

Op 6 juni 2024 is de Europees Parlementsverkiezing. In Alkmaar kunt u dan ook stemmen vóór of tegen een algemeen vuurwerkverbod. Hiervoor heeft de gemeenteraad een referendum uitgeschreven.

‘Een referendum is een ‘volksstemming’. Inwoners van Alkmaar die stemgerechtigd zijn mogen zich uitspreken over een bepaald politiek onderwerp. In dit geval: een algemeen vuurwerkverbod. Je kunt hier alleen ja of nee op stemmen. Hiermee wil de gemeenteraad de burgers meer betrekken bij de politiek.’

In het coalitieakkoord Vertrouwen in Alkmaar – Verschil mag er zijn staat opgenomen dat we een referendum organiseren in 2024 tijdens de Europese Verkiezingen over in ieder geval het onderwerp ‘vuurwerk’. De uitkomst is voor ons bindend.

Raadzaal-stadhuis-Alkmaar

De raadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar bestaat uit 2 raadsleden. Voor goede uitoefening van hun taken hebben zij praktische en inhoudelijke ondersteuning nodig van commissieleden. In Alkmaar mag elke fractie 3 commissieleden voordragen voor benoeming. Zij hebben zitting in één van de raadscommissies en voeren namens de fractie het woord en brengen advies uit. Elke maand komt de raadscommissie bijeen.

Commissieleden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de commissievergaderingen ad. 151,20 euro (prijspeil 1 januari 2024) De hoogte van de vergoedingen wordt elk jaar per 1 januari aangepast.

Commissielid voor de SeniorenPartij Alkmaar houdt in:

 • Je hebt interesse voor de gemeentelijke politiek met een positieve blik gericht op Senioren;
 • vertegenwoordigt de fractie tijdens de commissievergaderingen;
 • je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • je bent woonachtig in Alkmaar en je bent of wilt lid worden van de SeniorenPartij Alkmaar;
 • je bent op maandagavond beschikbaar voor het fractieoverleg tussen 19.30 – 21.00 uur;
 • en bereid om tussen de 6-8 uur per week aan organisatorische en/of administratieve zaken op te pakken.

Wat we van jou verwachten:

 • Ondersteuning van de raadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar op het gebied van het raadswerk;
 • deelnemen aan commissievergaderingen (commissie Sociaal, commissie Bestuur en Middelen en/of commissie Ruimte);
 • zoveel mogelijk de wekelijkse fractievergaderingen bijwonen;
 • contacten onderhouden met organisaties, kiezers en het bezoeken van de voor de fractie belangrijke bijeenkomsten;
 • de fractie ondersteunen met organisatorische en/of administratieve zaken.

Wat bieden wij:

 • Een omgeving waarin je mening gewaardeerd wordt;
 • mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in de gemeente politiek;
 • een vergoeding voor het aanwezig zijn bij een commissievergadering;
 • een device met SIM-kaart;
 • actief invloed kunnen hebben op de gemeentepolitiek.

Na een inwerkperiode kunnen de werkzaamheden uitgebreid worden tot meer actieve politiek inhoudelijke input. Denk hierbij aan het opstellen van technische/politieke vragen, het meeschrijven aan moties, bijeenkomsten organiseren of je meer richten op PR en communicatie.

Heb je na het lezen ook zin gekregen om aan de slag te gaan als commissielid of wil je meer weten over de werkzaamheden of denk je op een andere manier onze fractie te kunnen ondersteunen?

Neem dan contact op met onze fractievoorzitter Sasja Spek op 06-29 43 01 24 of mail naar sasja@spa-alkmaar.nl

Het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg in Alkmaar

Donderdag 18 april was een historisch moment in de raad van Alkmaar. Er stonden belangrijke stukken op de agenda. En deze stukken zijn allemaal aangenomen.

Raadsvoorstel ingebruikname Robonsbosweg

De SeniorenPartij Alkmaar is blij dat, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, de Robonsbosweg ingezet wordt als opvanglocatie voor maximaal 150 asielzoekers, tijdelijke huisvesting aan maximaal 150 Alkmaarse statushouders en 150 Alkmaarse spoedzoekers. Dit getuigt van een empathische en verantwoordelijke oplossing voor de maatschappelijke opgave waar we voor staan.

“Verantwoordelijkheid nemen voor mensen in nood maar ook oog houden voor de Alkmaarse spoedzoeker. Het is moeilijk om deze heel verschillende belangen te helpen maar wij als SeniorenPartij Alkmaar blijven ons inzetten voor humanitaire opvang voor slachtoffers van oorlog en geweld en voldoende woningen voor onze Alkmaarse woningzoekenden.”

De belangen van de lokale gemeenschap zijn zorgvuldig meegewogen door het ingezette informatie- en participatietraject.

Daarnaast wordt het toekomstig wonen voor Alkmaarders na 2030 mogelijk gemaakt waardoor deze locatie een duurzame bestemming krijgt.

Heel wat partijen hebben met dit voorstel moeten geven en nemen. Maar we zijn trots dat het aangenomen is. Een historisch moment! Waar eerder twee colleges over zijn gevallen gaat er nu echt een goede opvanglocatie komen.

Vaststelling beleidskader kleine windturbines

De SeniorenPartij Alkmaar vindt goede beleidskaders bij de aanvraag van kleine windturbines belangrijk. Ze bieden duidelijke richtlijnen en procedures voor het aanvragen en plaatsen van kleine windturbines. Zowel aanvragers als beleidsmakers weten wat er verwacht wordt.

Hierdoor kunnen aanvragen sneller en efficiënter worden afgehandeld, wat tijd en geld kan besparen.

Ook kunnen er zo eisen gesteld worden aan de kwaliteit en veiligheid van kleine windturbines.

Er zijn nu ook richtlijnen voor de plaatsing. Bijvoorbeeld met betrekking tot afstanden tot woningen, beschermde natuur- of cultuurgebieden en andere gevoelige locaties.

Duurzame energieproductie wordt bevorderd en agrariërs kunnen zo een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de eigen onderneming.

Het participatieproces is goed doorlopen en er wordt rekening gehouden met de inpassing in het polderlandschap.

Raadsvoorstel toekomstscenario Hoornse Vaart

De SeniorenPartij Alkmaar kiest voor nieuwbouw als meest kansrijke oplossing voor het sportcomplex de Hoornse Vaart. De huidige locatie is goed bereikbaar voor zowel auto’s, fietsers als openbaar vervoer.

Een goed plan voor exploitatie en onderhoud is essentieel. Toekomstbestendig bouwen, aanpassingen moeten wel mogelijk blijven binnen redelijke kosten.

Géén achterstallig onderhoud meer, beheersing van de kosten en zorgen voor een schoon, veilig en aantrekkelijk zwembad.

Dat is goed voor de sociale cohesie, recreatie en ontspanning, toerisme en economie van onze gemeente. Zwemmen is een activiteit die weinig belastend is voor de gewrichten en spieren.

Voor zwangeren, baby’s, kinderen, tieners, topsporters, recreanten én Senioren. Kortom: zwemmen is goed van jong tot oud.

Ook zijn wij voor een onderzoek om het buitenzwembad te vergroten. Nog meer plezier voor de Alkmaarders! en wie weet nog een extra spectaculaire attractie erbij.

Laat het mooie weer maar komen!

Een belangrijk onderwerp vandaar dat we de brugontwikkeling ook in het coalitieakkoord hebben opgenomen.

Om aan de Alkmaarse woonbehoefte te kunnen voldoen moeten er enorm veel huizen worden gebouwd. De ontwikkeling rond het bedrijventerrein Oudorp is zo’n gebied waar een bouwontwikkeling kan plaatsvinden maar daarnaast zijn er ook nog bedrijven die een plek moeten vinden hetzij in de nieuwe wijk Oudorp hetzij elders. Een mooi gemengd woon – en werkmilieu eist van ons bestuurders dat we alle voor en tegens afwegen. Het is daarbij van belang om ook te leren van het verleden. De ontwikkeling van de Vroonermeer 1e fase leerde ons dat de ingezette beperking van het autoverkeer, dus minder parkeerplekken niet haalbaar bleek.

De ontwikkeling van bedrijventerrein Oudorp naar een woon- en werkmilieu vraagt ook om belangrijke keuzes. In de planontwikkeling is ook voorzien in parkeergarages en plekken. Dat is ook logisch bij een bebouwingsdichtheid van een fiks aantal woningen. 2000-2500

Al die nieuwe bewoners gaan ook naar het werk en u weet dat veel van onze inwoners buiten Alkmaar werken. Vele zijn aangewezen op de auto omdat de verbindingen met het Openbaar Vervoer niet optimaal zijn, de reistijden te lang etc. Die uitgaande pendel (70%) moet gefaciliteerd worden. Je kan de kop in het zand steken en aannemen dat daar de fiets het belangrijkste vervoermiddel zal zijn maar dat kan natuurlijk niet. Ik heb al geschetst dat vele mensen het werk buiten Alkmaar hebben en dan is de fiets geen oplossing.

Moeten we dan inzetten op alleen maar de autobrug?

In ons coalitieprogramma hebben we niet voor niets opgenomen dat de op te stellen mobiliteitsvisie moet kijken naar alle modaliteiten zonder prioritering. Wel dat door middel van maatwerk op bepaalde plekken de fietsers en voetgangers meer aandacht wordt gegeven.

In diezelfde mobiliteitsvisie nemen we een besluit over de Bestevaerbrug. In het belang van de woningbouwontwikkeling staat opgenomen dat we twee mogelijkheden onderzoeken, de variant van een fietsstraatweg, waar de auto te gast is, en de variant met een volwaardige autoverbinding.

Een zo’n grote ontwikkelwijk als Oudorpbedrijventerrein niet van adequate ontsluiting te voorzien met alle verstoring van doorstroming is een politiek waar wij als SeniorenPartij Alkmaar niet van zijn. Sommigen zeggen dat met het realiseren van een gecombineerde brug b.v. alles moet wijken voor de auto en dat het grote consequenties heeft voor veiligheid, gezondheid en woongenot. Wij wijzen er nogmaals op dat het autoverkeer, gelet op de werkplekken buiten onze gemeente, in de toekomst zeker niet zal afnemen. Wat te denken van het effect op de gezondheid en het woongenot bij toenemende stagnerende uitgaande autoverkeer omdat er geen goede ontsluiting is? (filevorming en uitstoot)

Belangrijk is om dit nu eens goed uit te zoeken. Zodat daarna een goed besluit genomen kan worden. Wat betekent dit nou deze twee varianten. Niet al stemming maken voordat er iets ligt.

Een goed woon – en werkmilieu is gebaat bij de oplossingsrichting zoals genoemd in ons coalitieakkoord.

Nieuwe busregeling Connexxion zorgt in Alkmaar voor vervoersarmoede. ’De Hugohopper is helemaal geen slecht idee’ | Noordhollands Dagblad

Ouderen en bewoners die slecht ter been zijn, komen met het openbaar vervoer in Alkmaar steeds moeilijker op hun plaats van bestemming. „Eenzaamheid ligt daardoor op de loer”, constateren Sasja Spek en Tiny Opdam van de Seniorenpartij Alkmaar.

Alkmaar komt er met het openbaar vervoer bekaaid van af, vinden Sasja Spek en Tiny Opdam. Inmiddels neemt de vervoersarmoede dermate verontrustende vormen aan dat ze namens de Seniorenpartij Alkmaar (SPA) de stormbal hebben gehesen.

In ons verkiezingsprogramma stond prominent opgenomen het realiseren van een seniorenagenda. Tot ons groot genoegen is afgelopen donderdag de raad unaniem akkoord gegaan met het raadsvoorstel van de Seniorenagenda.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

* informatie dichtbij en toegankelijk

* preventie en gezondheid

* wonen (herintroductie seniorenlabel)

* bestaanszekerheid/financiële hulp

* versterken vrijwilligerswerk en betaald werk door senioren

* regionale samenwerking

Met het college en in de raadsvergadering is tussen raad, wethouder Arie Epskamp en niet te vergeten de ambtelijke organisatie gewerkt aan een voorstel dat door alle partijen is omarmd.

Wij zijn zeer enthousiast over de Seniorenagenda en de aanpak ervan zien we met veel vertrouwen tegemoet. Hard aan het werk voor senioren!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20231005_55262390

Tussen hoop en vrees las ik het artikel ‘minder vaak een bus, maar sneller op school’. Na een paar regels lezen verdween de hoop die ik ergens nog voelde sneller dan de sneeuw van afgelopen week. Dit kan niet waar zijn. Deze nieuwe dienstregeling brengt ons helemaal nergens meer.

Ouderen of mensen die minder goed ter been zijn mogen en kunnen zo niet eens meer met de bus. In onze historische binnenstad kun je nog uitstappen bij de Kanaalkade en de Nassaulaan en dat was het dan. Hoe komen de mensen bij de Grote Kerk Alkmaar of TAQA Theater De Vest? Waar zo veel wordt georganiseerd en de stad levend en bruisend houdt.

Een lekker hapje eten, een middagje shoppen of gewoon een kop koffie met gebak wordt zo langzamerhand een uitgestorven bezigheid. Allemaal thuis voor de buis of noodgedwongen in de auto of een taxi nemen. De fiets moet namelijk ook in de stalling in verwegistan. Het kleine beetje conditie wat er nog is wordt hier niet beter op. Hoefplan heeft nog steeds geen rechtstreekse verbinding met het zo belangrijke ziekenhuis. Snappen Provinciale bestuurders de noodzaak eigenlijk wel?

En dan de jongeren. Sneller op school? Als je eerst met de fiets naar de bushalte moet, want lopen is te ver (waar kan je fiets staan?) en vervolgens rijdt er maar 1x per uur een bus heen en terug maar gelukkig wel langs je school. Dat dan weer wel. Dat je 2x moet overstappen en vervolgens een kwartier moet lopen omdat de tijden totaal niet aansluiten op de schooltijden vergeten we voor het gemak maar even.

Dan komt er binnenkort de Europese School bij Station Alkmaar Noord. Oh wacht.. vandaar gaat de bus ook maar 1x per uur. Even als voorbeeld; stel je woont in Petten, er is geen treinverbinding vanuit Petten naar de Europese School, dus ben je afhankelijk van de bus. Helaas pindakaas.

In het verkeer heet dat anticiperen, vooruitdenken in gewoon Nederlands. Worden de geuite zorgen van de bestuurders van Alkmaar en haar inwoners wel serieus genomen door de provincie Noord-Holland. Dit lijkt meer op korte termijn visie en winst in plaats van een gezonde blik op de toekomst die aansluit bij de mobiliteitsvisie van onze stad.

Houd alle delen van de stad bereikbaar voor iedereen. Dat zou het uitgangspunt moeten zijn.

Sasja Spek

Fractievoorzitter

Advertentie - SPA

Beste leden,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! 

De nieuwjaarsreceptie in combinatie met onze algemene ledenvergadering houden wij op woensdag 17 januari a.s. tussen 19.00 en 20.30 uur in wijkcentrum De Daalder, Johanna Naberstraat 77b in Daalmeer. 

We hopen op een grote opkomst en natuurlijk zijn belangstellenden van harte welkom. Dus save the date! en neem gerust iemand mee. 

Bij binnenkomst ontvang je een kopje koffie/thee met wat lekkers. Tussendoor wordt er ook goed voor ons gezorgd. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

1. Opening, vaststellen agenda

2. Voorstellen en benoemen nieuwe bestuursleden

3. Vaststellen contributie

4. Terugblik afgelopen politiek jaar en vooruitblik 

5. Mededelingen wethouder

6. Mededelingen ombudswerk

7. Publiciteit – nieuwsbrief – 100 woordenstukjes – werkbezoeken

8. Rondvraag

9. Sluiting

Extra: muzikale omlijsting 

Willen jullie de komst naar de nieuwjaarsreceptie en algemene ledenvergadering bevestigen? Alvast bedankt. Zo kunnen wij rekening houden met aantal belangstellenden. 

Wij zien ernaar uit om jullie te ontmoeten. 

Hartelijke groet,

Sasja Spek

Fractievoorzitter SeniorenPartij Alkmaar 

0629430124