Tijdens de fusie van Alkmaar en de Schermer zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt. Die zijn vastgesteld in de gemeenteraad van 21 juni 2022. Die afspraken vormen de basis voor het fusieakkoord. Een van de afspraken betrof het niet plaatsen van windturbines. Vastgelegd, blz 26, doc. Trots op de Schermer, dat er géén windturbines zullen worden geplaatst in de Schermer. Ondanks dat het plaatsen o.i. een grote inbreuk is op het cultuurhistorisch landschap wordt, ook nog eens zonder een fatsoenlijke inspraakprocedure, door de meerderheid van de gemeenteraad voorbij gegaan aan de met de Schermer vastgelegde afspraak. Een woord: bestuurlijke onbetrouwbaarheid!

Weth. mulder ( GROEN LINKS) kreeg tijdens een tumultvolle raadsvergadering veel kritiek over het aangaan van een energiecontract van ruim 13, 5 miljoen euro. Een stijging van 10 miljoen euro (!). De coalitiepartijen vonden dat het allemaal wel kon maar de oppositie wees op het uitsluiten van de gemeenteraad en het dus niet respecteren van het budgetrecht van de gemeenteraad.  Op de vele vragen van de oppositie moest weth. Mulder vrijwel altijd of het antwoord schuldig blijven of kwam met nietszeggende opmerkingen. De coalitie volgde kritiekloos het college. Zelfs een motie van de oppositie om het proces over te doen werd hooghartig van de hand gewezen. Een motie van treurnis volgde en uiteraard door de coalitie afgewezen. 

De gemeente wordt dus geconfronteerd met een energiekosten toename van 10 miljoen en dat wordt betaald uit UW belastinggeld. Hoe was het ook alweer:” Hoogmoed komt voor……..: PRECIES!

UW PORTEMONNEE LIEGT NOG STEEDS NIET!

“VIJF (!) VAN DE ZEVEN WETHOUDERS NIET UIT ALKMAAR!!

COALITIEPROGRAMMA ZONDER FINANCIËLE PARAGRAAF

7 juli is het nieuwe college, bestaande uit Groen Links, BAS, PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar, SP en de ChristenUnie benoemd. De verkiezingsuitslag gaf aan dat er behoefte was aan een brede coalitie, van links tot rechts en middenpartijen. Er was géén overtuigende winnaar. Helaas heeft Groen Links, met de steun van alle linkse partijen én het CDA, onder leiding van Gosse Postma een linkse coalitie tot stand gebracht. Chaos troef!

Lees meer

Alkmaar,  22 april 2022   Betreft: uitnodiging verkennend gesprek formatie Beste heer Pieter Kos, N.a.v. de gesprekuitnodiging verkenning nieuw college Alkmaar op donderdag 28 april, 14.30u het volgende. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) zal géén gebruik maken van de uitnodiging.  De eerder gedane verkenning door mw. Ria Oosterop is vastgelegd in div. verslagen terzake. Die verslagen én werkwijze […]

DE ENIGE SENIORENPARTIJ VAN ALKMAAR!!!

 

Het bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heet u van harte welkom op onze site.

SeniorenPartij Alkmaar

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) is op 16 augustus 2012 opgericht en is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijke en maatschappelijk welzijn van alle inwoners van Alkmaar en met hart voor senioren.

Senioren merken dat ze niet serieus worden genomen. Geen enkele politieke partij kwam voor ze op. Pas bij de intrede van een landelijke seniorenpartij in het Nederlandse parlement formuleerden politieke partijen, landelijk en plaatselijk, ineens wel een vorm van seniorenbeleid. Partijen merkten dat de kiezers zich van gevestigde partijen afkeerden en seniorenpartijen wel degelijk een factor van betekenis gaan vormen. ineens hebben ze de mond vol over seniorenbeleid. Hoe geloofwaardig is dat allemaal?

Mensen die de 50 zijn gepasseerd en hun baan verliezen, merken hoe moeilijk het is om als 50 plusser aan het werk te komen.

De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) wil de invloed van senioren op de Alkmaarse samenleving versterken en vraagt daarbij uw hulp!!!

STEM BIJ DE GEMEENTERAADSVERKEZINGEN IN 2014 OP DE SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA)

DE ENIGE ALKMAARSE SENIORENPARTIJ!!!

Dé enige ouderenpartij goed 3

Miljoen voor ouderen in Alkmaar?

Alkmaar, 17 januari 2013.
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Bij de totstandkoming van het nieuwe college van B.&W. Alkmaar werd door het college met blijdschap kennis gegeven van het beschikbaar komen van ruim een miljoen euro voor ouderen.

Die vreugde werd nog eens onderstreept in een promoartikeltje van de politiek leider van OPA, de Onafhankelijke Partij Alkmaar. In dat artikeltje meldt hij “hartstikke blij te zijn met het extra geld voor ouderen”. Hij is samen met CDA collega Nagengast verantwoordelijk voor het ouderenbeleid. En trots dat ze zijn!!
Maar praten we hier niet doodgewoon over politieke propaganda over de ruggen van senioren?
De afkorting OPA suggereert dat zij als partij verbonden zijn met ouderen en dat blijkt uit niets!

In de gemeentelijke begroting hebben wij nergens een extra miljoen euro voor ouderen/seniorenbeleid kunnen vinden. Sterker nog, op onze vraag aan de Raadsgriffie om de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) de meest recente nota Ouderenbeleid te sturen kregen wij toegezonden het WMO Beleidskader 2012. Het ouderenbeleid is hierin verwerkt. Er is dus geen specifieke Nota Ouderenbeleid. De laatste nota dateert van 1990, aldus de griffie d.d. 25 september 2012. De WMO regelt de hulpvraag van iedere inwoner en het is naar ons oordeel onjuist om het ouderenbeleid te brengen onder de WMO alsof iedere senior een hulpvraag heeft.

Kortom, het is prachtig om bedragen voor nieuw beleid uit te trekken maar dat vraagt wel een degelijke afweging, WMO-AWBZ komen eraan en zorgen voor een groot financieel beslag en dat eist voorzichtig te zijn met de uitgaven. T.a.v. het seniorenbeleid pleiten wij ervoor om eerst de beleidsvoornemens in beeld te brengen en dan de financiële consequenties te beoordelen en af te wegen tegenover andere belangrijke ontwikkelingen in en voor de stad.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)
Arie Epskamp voorzitter
Ank Rademaker secretaris
Koos Boersen penningmeester