De Bestevaerbrug – eerst uitzoeken, dan beslissen

Een belangrijk onderwerp vandaar dat we de brugontwikkeling ook in het coalitieakkoord hebben opgenomen.

Om aan de Alkmaarse woonbehoefte te kunnen voldoen moeten er enorm veel huizen worden gebouwd. De ontwikkeling rond het bedrijventerrein Oudorp is zo’n gebied waar een bouwontwikkeling kan plaatsvinden maar daarnaast zijn er ook nog bedrijven die een plek moeten vinden hetzij in de nieuwe wijk Oudorp hetzij elders. Een mooi gemengd woon – en werkmilieu eist van ons bestuurders dat we alle voor en tegens afwegen. Het is daarbij van belang om ook te leren van het verleden. De ontwikkeling van de Vroonermeer 1e fase leerde ons dat de ingezette beperking van het autoverkeer, dus minder parkeerplekken niet haalbaar bleek.

De ontwikkeling van bedrijventerrein Oudorp naar een woon- en werkmilieu vraagt ook om belangrijke keuzes. In de planontwikkeling is ook voorzien in parkeergarages en plekken. Dat is ook logisch bij een bebouwingsdichtheid van een fiks aantal woningen. 2000-2500

Al die nieuwe bewoners gaan ook naar het werk en u weet dat veel van onze inwoners buiten Alkmaar werken. Vele zijn aangewezen op de auto omdat de verbindingen met het Openbaar Vervoer niet optimaal zijn, de reistijden te lang etc. Die uitgaande pendel (70%) moet gefaciliteerd worden. Je kan de kop in het zand steken en aannemen dat daar de fiets het belangrijkste vervoermiddel zal zijn maar dat kan natuurlijk niet. Ik heb al geschetst dat vele mensen het werk buiten Alkmaar hebben en dan is de fiets geen oplossing.

Moeten we dan inzetten op alleen maar de autobrug?

In ons coalitieprogramma hebben we niet voor niets opgenomen dat de op te stellen mobiliteitsvisie moet kijken naar alle modaliteiten zonder prioritering. Wel dat door middel van maatwerk op bepaalde plekken de fietsers en voetgangers meer aandacht wordt gegeven.

In diezelfde mobiliteitsvisie nemen we een besluit over de Bestevaerbrug. In het belang van de woningbouwontwikkeling staat opgenomen dat we twee mogelijkheden onderzoeken, de variant van een fietsstraatweg, waar de auto te gast is, en de variant met een volwaardige autoverbinding.

Een zo’n grote ontwikkelwijk als Oudorpbedrijventerrein niet van adequate ontsluiting te voorzien met alle verstoring van doorstroming is een politiek waar wij als SeniorenPartij Alkmaar niet van zijn. Sommigen zeggen dat met het realiseren van een gecombineerde brug b.v. alles moet wijken voor de auto en dat het grote consequenties heeft voor veiligheid, gezondheid en woongenot. Wij wijzen er nogmaals op dat het autoverkeer, gelet op de werkplekken buiten onze gemeente, in de toekomst zeker niet zal afnemen. Wat te denken van het effect op de gezondheid en het woongenot bij toenemende stagnerende uitgaande autoverkeer omdat er geen goede ontsluiting is? (filevorming en uitstoot)

Belangrijk is om dit nu eens goed uit te zoeken. Zodat daarna een goed besluit genomen kan worden. Wat betekent dit nou deze twee varianten. Niet al stemming maken voordat er iets ligt.

Een goed woon – en werkmilieu is gebaat bij de oplossingsrichting zoals genoemd in ons coalitieakkoord.