Voorwoord:

De fractie van de Seniorenpartij Alkmaar verdiept zich, hoe kan het ook anders, in de rol en positie van senioren in Alkmaar. Het is een steeds groter wordende groep in Alkmaar die zorg en aandacht verdient. De Seniorenpartij Alkmaar stelt zich op het standpunt dat, waar de doelgroep Senioren (55-plussers) inmiddels boven de 40% van de Alkmaarse bevolking bedraagt, deze serieuzer mag worden behandeld. Dat strookt (nog) niet met het standpunt van het Alkmaars college dat zich tevreden stelt met een versnipperde benadering van senioren in diverse portefeuilles.

De Seniorenpartij Alkmaar heeft haar oor te luisteren gelegd bij collega’s in den lande en op basis van verkregen input een ontwikkel-agenda “KOM OP (VOOR) SENIOREN” opgesteld. Een bespreekstuk en een eerste aanzet om juist voor de verkiezingen 2022 te komen tot vaststelling door de gemeenteraad van Alkmaar van de kaders voor een integraal Seniorenbeleid. Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 heeft de Seniorenpartij Alkmaar alle fracties en de gemeenteraad gevraagd om hun input en vanuit diverse hoeken steun toegezegd gekregen.

De ontwikkel-agenda is een1e document in een reeks van drie (2e document: uitgewerkte 10 Actielijnen en 3e document: voorstel aan commissie met mogelijk concept-kaderstelling  Seniorenbeleid) om te komen tot vaststelling van integraal Seniorenbeleid.

Allereerst wordt nu een bespreking voorgesteld met vertegenwoordigers van die fracties die daarin geïnteresseerd zijn (1). Het resultaat van deze bespreking, dat gezien zal worden als verbetering van de huidige tekst, zal in de ontwikkel-agenda worden aangepast; er ontstaat een groter draagvlak (2). Vervolgens zal het bespreekstuk aan geïnteresseerde Alkmaarders en Alkmaarse organisatie worden voorgelegd.  De werkorganisatie van de gemeente Alkmaar zal daarvoor natuurlijk ook van harte worden uitgenodigd (3). Een nieuw (verbeterd) resultaat zal ontstaan (4) dat dán in een voorstel aan de commissie Sociaal kan worden voorgelegd (5).

De Seniorenpartij Alkmaar verheugd zich dan op behandeling in de commissie Sociaal waarbij de in de aanloop (3) bedoelde geïnteresseerden worden uitgenodigd. Het voorstel dat aan de commissie wordt voorgelegd houdt de ontwikkel-agenda “KOM OP (VOOR) SENIOREN” in die leidraad vormt voor de kaders van Seniorenbeleid door de gemeenteraad vast te stellen. De dan uitgewerkte aspecten REALISATIE EN MONITORING, FINANCIEEL, COMMUNICATIE, BESTUURLIJKE COMMUNICATIE maken vervolgens onderdeel uit van de kaders integraal Seniorenbeleid gemeente Alkmaar.

Fractie Seniorenpartij Alkmaar,

Arie Epskamp
Cor van Vliet

Peter van der Heijde
Frits Kaijer-Stouten

-1-

INHOUDSOPGAVE ONTWIKKEL-AGENDA SENIORENBELEID “KOM (OP) VOOR SENIOREN”

1.         INLEIDING

2.         ALKMAAR IN CIJFERS

3.         VISIE

4.         WAT DOEN WE AL

5.         INTEGRAAL SENIORENBELEID OP ACTIELIJNEN

6.         VOORTGANG, REALISATIE EN MONITORING

7.         FINANCIEEL

8.         COMMUNICATIE

BIJLAGEN:

A.        CIJFERS OVER ALKMAAR

B.        HOE IS DEZE AGENDA TOT STAND GEKOMEN?

-2-

1.         INLEIDING

Bijna 42% van de inwoners van Alkmaar is ouder dan 55 jaar en dit percentage zal de komende jaren verder stijgen. De doelgroep senioren/ouderen is daarmee een groep mensen die niet over het hoofd gezien kan en mag worden. Het is een zeer diverse doelgroep, met een grote variatie aan achtergrond, vitaliteit, levensstijl, opleidingsniveau en inkomenspositie. Mensen ook met heel verschillende behoeftes en interesses. DE oudere bestaat niet, ondanks dat de hele doelgroep in de beeldvorming in het algemeen vaak als kwetsbaar wordt gezien.

Een vergrijzende samenleving brengt een aantal uitdagingen met zich mee voor de overheid en die samenleving. Maar het biedt zeker ook kansen ! Het aantal mensen dat een zorgvraag heeft zal stijgen. Maar ook het aantal mensen dat zich actief inzet voor hun omgeving, als vrijwilliger, bestuurslid, mantelzorger, oppas oma/opa, of op een andere manier als aanbieder van waardevolle kennis en ervaring. De oudere is ook consument van bijvoorbeeld horeca, winkels, cultuur en sport.

Ondanks dat de groep 55-plussers groot is en belangrijk voor Alkmaar, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten van het Seniorenbeleid GEEN zelfstandig (lees: integraal) beleidsterrein/-veld te maken. Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 in de raadsvergadering van november 2020 meldde het college nog wel dat Seniorenbeleid versnipperd is onder gebracht in diverse portefeuilles. Bij de behandeling in de commissie Sociaal van de Agenda Lokaal Volksgezondheidsbeleid op 14 januari 2021 heeft de Seniorenpartij Alkmaar nogmaals aandacht voor de senioren gevraagd. Bijvoorbeeld in de vorm van een ambitiegroep (mede gelet op de getoonde grafieken op de blz. 27 en volgende). Weinig respectvol daarbij is de aanduiding van de doelgroep door een oude man met een stok te tekenen en een oude vrouw met een grijs knotje.

Initiatiefnemers willen dat e.e.a. verandert in een integraal beleid dat mede de basis vormt voor het collegeprogramma voor de periode 2022 – 2026.

Het doel van een integraal Seniorenbeleid is: de kwetsbaarheid in de verschillende leefgebieden zo lang mogelijk voorkomen.

Het gaat daarbij dus vooral om preventie, zoals het voorkomen van eenzaamheid, dementie en andere problemen die ervoor zorgen dat mensen kwetsbaar en meer afhankelijk worden. Inzet is mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te laten behouden en vitaal te blijven. Door voor deze richting te kiezen, richt het voorgenomen beleid zich niet alleen om de behoefte aan zorg zo lang mogelijk uit te stellen en te voorkomen dat deze voor de maatschappij onbetaalbaar wordt, maar vooral om te zorgen dat mensen op een fijne manier ouder kunnen worden in Alkmaar, desgewenst een zinvolle en betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan en in hun omgeving en de stad en plezier blijven houden in het leven.

Omdat preventie en bewustwording, ook in de communicatie, rode draden zijn door het Seniorenbeleid, is er als startleeftijd voor het gewenste seniorenbeleid gekozen voor 55 jaar.

55-plussers zullen zich niet allemaal aangesproken voelen door de term “ouder” en kunnen deze zelfs als beledigend ervaren. 55-plussers zullen gerust (aanname) van mening verschillen als het gaat om hoe men aangesproken wordt. Ten behoeve van de leesbaarheid van deze ontwikkel-agenda én omdat deze agenda de grondslag gaat vormen van het gewenste integraal Seniorenbeleid, kiezen initiatiefnemers ervoor in deze agenda voor om toch van Senioren te spreken en dat zonder een negatieve waarde aan het woord te willen verbinden of zonder een oordeel te willen geven over hoe oud iemand zich voelt: Leeftijd is immers een getal!

-3-

Een integraal Seniorenbeleid is verweven met een groot aantal thema’s en andere beleidsterreinen, zoals de WMO, wonen, veiligheid, cultuur, armoedebeleid, sport en werkgelegenheid. Om te kunnen bereiken dat inwoners gelukkig en gezond ouder worden in een veilige omgeving, ligt het voor de hand dat het Seniorenbeleid op al die gebieden onder de aandacht zijn. Uitgangspunt daarbij is dat op al die terreinen wordt samengewerkt, met partners binnen de overheid, met partners in de gemeente Alkmaar en met de oudere inwoners zelf. Dat geldt dus ook voor de bespreking/beoordeling van dit document.

Maar waarom een ontwikkel-agenda en wat is dat eigenlijk? Daar wordt voor gekozen omdat een agenda aangeeft hoe we iets willen aanpakken en wanneer we dat gaan doen: hoe willen we samenhangend Seniorenbeleid richting geven in de periode 2022 – 2026? Waar willen we onze ondersteuning aan de senioren in de komende jaren op richten en wat maakt dat tot een integrale opzet.

Deze ontwikkel-agenda kan worden beschouwd als een kapstok, waaraan het aanbod in de periode 2022 – 2026 wordt gehangen en die door thema vorm en inhoud te geven. Wat is de verdere inhoud van dit document:
–           hoe staat het beleid gericht op senioren ervoor in Alkmaar

–           wat is de visie van de gemeente Alkmaar op het Seniorenbeleid voor de komende jaren

–           welke activiteiten worden er in onze gemeente uitgevoerd voor senioren

–           op welke thema’s willen we het Seniorenbeleid ontwikkelen en het bestaande versnipperd beleid integreren.

Integreren en ontwikkelen. Zo dient het Seniorenbeleid te worden benaderd. Naast de senioren zelf zullen ook andere Alkmaarders en Alkmaarse organisaties bij deze beleidsontwikkeling worden betrokken. Logisch is dan ook dat onze kennisinstellingen en hun netwerken gevraagd worden actief mee te denken

Na bespreking van dit document ontstaat een prettig leesbaar stuk waarin de Alkmaarse senior zich herkent, dat thema’s bespreekt die hen raken, waardoor senioren zich aangesproken voelen.

Hoe gaan we nieuw integraal beleid realiseren? De in deze agenda genoemde actielijnen worden uitgewerkt in een concrete uitvoeringsagenda en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeente Alkmaar. Voor sommige thema’s zal nog nader onderzoek moeten worden verricht of een plan van aanpak moeten worden opgesteld. Opzet is alle actielijnen in een planning (agenda) te zetten voor een uitvoering voor zowel de korte als de (middel) lange termijn. Dat vraagt ambtelijke én bestuurlijke inzet van de werkorganisatie en het college van burgemeester en wethouders. Gebruikmaking van de agenda biedt het college de mogelijkheid de gemeenteraad periodiek over de voortgang binnen de diverse actielijnen te informeren.

-4-

2. ALKMAAR IN CIJFERS

Een onderdeel van de basis voor het beleid van de gemeente Alkmaar wordt gevormd door cijfers van erkende instellingen. Zelf doet de gemeente Alkmaar geen onderzoek meer; maar gegevens kunnen onder meer worden gevonden bij het CBS, “waar staat je gemeente”, de GGD en de gemeentelijke basis administratie. 

Hiervoor heeft u kunnen lezen dat de Alkmaarse bevolking vergrijst. Gegevens “ waar staat je gemeente” (2020): in Alkmaar is het aantal 55-plusser (36.844) 34% van de totale bevolking, terwijl het aantal 75-plussers (8.823) 8.2% bedraagt.

Het aandeel senioren in Alkmaar zal de komende jaren nog flink toenemen. Over 20 jaar is ca. 50%van onze bevolking 50-plus  (CBS, Regionale prognose leeftijdsopbouw Alkmaar, peiljaar 2018).

Steeds meer mensen wonen langer zelfstandig. Dat is geaccepteerd overheidsbeleid. Met het ouder worden neemt ook het risico op eenzaamheid toe (“Waar staat je gemeente”: 2016 voelde 43.2% van de Alkmaarders zich eenzaam. Ondanks dat iedereen eenzaam kan worden in zijn/haar leven, kan een veerband tussen eenzaamheid en leeftijd niet worden ontkend. Die treedt het meest op vanaf 75 jaar, bijvoorbeeld door het overlijden van dierbaren, minder mobiliteit door bijvoorbeeld slechter lopen of door toenemende gezondheidsklachten.

(Statistiek leeftijdsopbouw Alkmaar, nader in te vullen.)

Uit nader onderzoek zal moeten blijken wat het ervaren geluk van senioren is. Een gelukkig mens voelt zich vaker vitaler dan wanneer sprake is van fysieke beperkingen en eenzaamheid.

3. VISIE

“Een vitale stad waar mensen op een gelukkige, gezonde manier ouder kunnen worden in een veilige omgeving”. Is dat het motto voor deze ontwikkel-agenda? Een vitale stad staat voor een groene, veilige en toegankelijke leefomgeving, inwoners die meetellen en meedoen, een plek waar mensen zichzelf mogen zijn, waar goede (basis)voorzieningen aanwezig zijn en waar mensen zich kunnen ontplooien. Het is ook de plek waar senioren een actief leven kunnen leiden, een leven waar zij zelf zo lang mogelijk de regie over kunnen voeren. Waar mensen gezond ouder kunnen worden en toegang tot zorg hebben als dat nodig is. Het is ook daar waar senioren met respect worden behandeld en gezien worden als waardevolle mensen met veel kennis en ervaring.

Het zal moeten gaan over een vitale stad waar inwoners niet betutteld worden en waar ze hun leven lang afhankelijk zijn van de overheid of van beroepskrachten. Een gelukkig leven voor senioren in Alkmaar is juist gebaseerd op (zo veel en zo lang mogelijk) zelfredzaamheid, regie over het eigen leven. Dát leven wordt vanuit de overheid en professionele organisaties ondersteund als er beperkingen zijn. Maar natuurlijk ook door vrijwilligers en mantelzorgers met hun levenservaring, opgedane kennis en vaardigheden.

Deze visie resulteert in een voorstel te komen tot 10 uitgewerkte Actielijnen (zie onder 5). Het resultaat daarvan zal na bespreking in de commissie Sociaal aan het college worden voorgelegd.

-5-

Dat moet naar het oordeel van de initiatiefnemers nog vóór de verkiezingen in 2022 plaatsvinden met het oog op opname daarvan in een concept beleidskader ten behoeve van een volgend collegeprogramma. Actielijnen zullen naar schaal worden uitgevoerd. Uitwerking kan geschieden voor heel Alkmaar, over voor bepaalde wijken en zelfs op straatniveau als daar een oplossing ligt.

4. WAT DOEN WE AL?

Dat is een goede vraag. Voor het integraal Seniorenbeleid en de ontwikkeling daarvan is het zaak met een aantal organisaties in Alkmaar op een rij te zetten wat er allemaal in Alkmaar voor ouderen georganiseerd wordt. Dat óók binnen de gemeente Alkmaar, aangezien beleid voor senioren, aldus het college, over diverse portefeuilles verdeeld (versnipperd) is. Vooral gekeken moet worden naar activiteiten die niet (direct) met Zorg te maken hebben, omdat integraal Seniorenbeleid niet over Ouderenzorg gaan. De Zorg namelijk is een apart thema binnen de Wmo. Wel kan sprake zijn van mogelijk aanvullende aanbevelingen.

Sprake zal zijn van activiteiten die anders of beter kunnen, of dat het goed zou zijn activiteiten ook in andere wijken (of buurten) te organiseren. Het kan gaan om een gewenst aanvullend aanbod. Ook het stopzetten van activiteiten is mogelijk omdat, hoe goed bedoeld ook, niet bereikt wordt wat vooraf als opbrengst gold. Bij bundeling van bedoelde activiteiten zal blijken of sprake is van juiste prioriteiten of een verschuiving daartussen nodig is.

Inventarisatie van dat “wat we al doen” zal zonder twijfel leiden tot de conclusie dat er zinvolle activiteiten voor senioren worden georganiseerd en dat er allerlei voorzieningen voor senioren zijn ter ondersteuning. Want er wordt door tal van verenigingen en stichtingen in Alkmaar hard gewerkt om activiteiten voor senioren uit te voeren. Inzet door beroepskrachten en vrijwilligers, buren, buurtgenoten, jong en oud, allen mensen die hart hebben voor senioren.

Een aantal senioren zal zeker nog geen gebruik maken van activiteiten of voorzieningen. Dat kan zijn vanwege mobiele beperkingen en/of andere gezondheidsproblemen. Maar ook omdat ze het eng vinden zomaar bij een activiteit naar binnen te stappen of zich niet aangesproken voelen door het aanbod. Ook natuurlijk omdat senioren niet weten dat sommige activiteiten bestaan, mede veroorzaakt doordat ze nog niet of te weinig vaardig zijn met laptop of smartphone. Het zichtbaar maken van het activiteitenaanbod: daar is zeker ook een slag in te slaan.

(Voorbeelden: huisbezoeken, de Zonnebloem, sociaal restaurant, sportieve en culturele activiteiten, activiteiten voor LHBTI-ouderen, enz)

5. EEN SPOORBOEKJE VOOR HET SENIORENBELEID, “KOM OP (VOOR) SENIOREN”.

Wat de Seniorenpartij Alkmaar betreft zou uitwerking plaatsvinden van de volgende Actielijnen. Bij bespreking van dit document kunnen daarin aanpassingen worden aangebracht, kunnen Actielijnen worden geschrapt, samen- of toegevoegd. In iedere Actielijn zullen mogelijkheden zijn om verschilden leeftijdsgroepen en doelgroepen met elkaar te verbinden.

Actielijn 1.       Eenzaamheid en verbinding

Zoals gezegd, we gunnen iedere inwoner om gelukkig te worden in Alkmaar. Omstandigheden zijn er natuurlijk die niemand altijd gelukkig is door bijvoorbeeld pech, ziekte. Steekwoorden die in dit kader kunnen gelden zijn:

 • het leven als zinvol blijven ervaren
 • een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • goede relaties hebben met andere mensen

-6-

Iedereen kan getroffen worden door eenzaamheid, dat speelt ook bij de ouder worden senior. Niet dat eenzaamheid raar is, het hoort bij een deel van het leven. Het is wenselijk eenzaamheid op te sporen, te erkennen en bespreekbaar te maken. In Noord-Holland zijn diverse samenwerkingsverbanden die eenzaamheid in al zijn facetten benaderen. Wat de Seniorenpartij Alkmaar betreft wordt ingezet op de sociale eenzaamheid(= het niet -kunnen- maken van verbinding). Dan hebben mensen een klein of zelfs geen netwerk, of een netwerk waarmee geen verbinding gemaakt wordt omdat activiteiten bijvoorbeeld niet aanspreken. Essentie van deze Actielijn: het ons richten op het voorkomen , signaleren en aanpakken van sociale eenzaamheid. Aandacht daarbij is er ook voor mantelzorgers die als gevolg van hun mantelzorgtaak hun sociale netwerk zien slinken. (Hierbij onder andere aansluiten bij actieprogramma Rijk: Eén tegen Eenzaamheid met de mogelijkheid gelden te verkrijgen voor een lokale aanpak).

Actielijn 2.       Het verbinden van jong en oud

Als rode draad door dit spoorboekje loopt de inzet jong(er) en oud(er) te verbinden. Jongeren kunnen iets voor de ouderen betekenen en omgekeerd. Steekwoorden in dit kader:

–   met elkaar kennis maken

 • elkaar helpen, van elkaar leren, begrip krijgen voor elkaar
 • bij elkaar (in de buurt) wonen
 • projecten oppakken tussen scholen en zorginstellingen en senioren in de buurt

Actielijn 3.       Dementievriendelijkheid

Bekend is dat dementie in de komende decennia toeneemt, maar ook nu al veel mensen bezighoudt. De kans op dementie neemt toe naarmate de leeftijd vordert, dus ook in Alkmaar.

Reden dat voorgesteld wordt bij de uitwerking van deze actielijn als uitgangspunt te kiezen dat:

 • mensen met dementie zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij
 • mensen met dementie begeleidt worden en mantelzorgers ondersteund
 • kennis over dementie verspreidt wordt binnen professionele organisaties, winkels, verenigingen en bij inwoners
 • gerichter geïnformeerd gaat worden over bewustwording voor gezonde leefstijl

Actielijn 4.       Armoede en (arbeids)participatie

Armoede zal er zeker zijn, ook onder senioren en die zorgt onder meer voor dat zij minder of niet kunnen meedoen in de maatschappij. Een (grote) groep senioren krijgt AOW met een klein pensioen. Dat is geen vetpot en het ontbreekt dan ook eenvoudigweg aan geld om een lidmaatschap van een vereniging te betalen of voor de aanschaf van digitale media. Ook laaggeletterdheid vormt een oorzak van armoede onder senioren. In dit kader kan ook nog als reden gelden dat er geen gebruik wordt gemaakt van sociale voorzieningen. Het hoeft geen betoog dat verder gegaan moet worden met het stimuleren gebruik te maken van voorzieningen als huur- en zorgtoeslag en kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelasting. Arbeidsparticipatie van de 55-plusser onder uitkeringsgerechtigden is een manier om ervoor te zorgen dat een (beter) pensioen kan worden opgebouwd. Wat kan er voor die groep (nog meer) gedaan worden (een loket voor de oudere werkzoekenden?).

Actielijn 5.       Vitaal en gezond ouder worden.

Zo vitaal en gezond mogelijk oud(er) worden wordt steeds belangrijker. Vitaliteit is meer dan gezondheid, het is ook de regie op het eigen leven: zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Daarin zijn nog stappen te zetten, waaronder:

 • senioren aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid zo lang mogelijk de regie te houden
 • senioren faciliteren en helpen om zo lang mogelijk zelf de regie te houden

-7-

Actielijn 6.       De digitale maatschappij

De digitale middelen spelen een steeds grotere rol in de maatschappij. Er zijn senioren die daarmee niet handig zijn en het gevoel krijgen daardoor geïsoleerd te raken van communicatie en informatie. Ook de onder Actielijn 4 genoemde laaggeletterdheid speelt daarbij een rol en dat noodzaakt dat papieren informatie nog steeds belangrijk is (zie bijvoorbeeld de discussie over de papieren bezoekerskaart). Maar digitalisering biedt ook kansen, want zo bieden social media de mogelijkheid gevoelens van eenzaamheid en onveiligheid tegen te gaan. Het is wel zaak dat senioren dan iemand “in de buurt” hebben die kan helpen bij het gebruik van social media en leren er op een veilige manier mee om te gaan.

Actielijn 7.       Ouderen doen en denken mee

De Seniorenpartij Alkmaar spreekt de wens uit dat zoveel mogelijk senioren willen meedoen en meedenken bij het bespreken en beoordelen van dit document, de Actielijnen en de uitvoering ervan. Het idee is dan ook jaarlijks, of een paar keer per jaar, discussiepanels en/of bijeenkomsten te organiseren om te praten over de voortgang van het beleid, dan wel de uitvoering daarvan. Van onderop vorm geven in goede samenwerking met de doelgroep zelf, maar zo mogelijk ook met andere betrokken (jongere) mensen.

Actielijn 8.       Een veilige woon- en leefomgeving

Een veilige oude dag, wie wil dat nou niet! Maar zo eenvoudig als hier geschreven is dat zeker niet, want veiligheid kent diverse aspecten. Wat te denken van:

 • toegankelijke en veilige openbare ruimten (beoordeling ervan door ervaringsdeskundigen)
 • voldoende levensloop-bestendige woningen
 • de toepassing van domotica
 • Inzet van (vrijwillige) ouderenadviseurs of gerichte één-op-één gesprekken
 • voorlichting over veiligheid in huis, valpreventie, babbeltrucs, ouderenmishandeling en (internet)oplichting

Actielijn 9.       Communicatie en beeldvorming

In Alkmaar wordt momenteel met senioren gecommuniceerd via digitale middelen en soms via een weekblad. Vraag is of dat de beste methoden zijn om senioren te bereiken. De Seniorenpartij Alkmaar is daarbij ook van mening dat er positiever beeld over senioren kan worden ontwikkeld. De senior mag gezien worden!!

Actielijn 10.     Kennisdeling

Naast veel doen, nadenken en onderzoeken van, over en voor senioren is het zaak met hen in gesprek te blijven. Met deze kennisdeling (inwoners, organisaties, medewerkers van gemeente Alkmaar , etc.) wordt ervoor gezorgd dat er naast het concrete doen ook nieuwe inzichten kunnen ontstaat, uitgewerkt en ingezet voor de toekomst van de ouder wordende doelgroep in Alkmaar. Vanzelfsprekend vormt de hoeveelheid (levens)ervaring onderdeel van de kennisdeling.

-8-

6.         REALISATIE EN MONITORING

(Nader uit te werken)

7.         FINANCIEEL

(Nader uit te werken)

8.         COMMUNICATIE

(Nader uit te werken)

9.         BESTUURLIJKE COMMUNICATIE

(Nader uit te werken)

Tenslotte,
De Seniorenpartij Alkmaar weet dat er bij diverse gemeenteraadsfracties interesse bestaat en kennis beschikbaar is over en voor de doelgroep Senioren. Graag is zij dan ook bereid de hiervoor genoemde Actielijnen met hen te bespreken, uit te (laten) werken en de basis te laten zijn voor een integraal Seniorenbeleid Alkmaar periode 2022- 2026.