Thuiszorg in Alkmaar, hoe zit dat ?senioren 

Na aanleiding van een bericht dat in de pers verscheen over thuiszorg. Heeft SeniorenPartij Alkmaar onderstaande brief gestuurd naar het College van Burgemeesters en Wethouders van Alkmaar.

Brief

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

In de pers verscheen het bericht dat staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid) met Thuishulp Senire en de betrokken gemeenten overleg gaan voeren over het ontslag van 1100 thuishulpen.

Oorzaak van het ontslag omdat de contracten per 1 januari met gemeenten aflopen en onduidelijk is of er daarna nog werk is. Eigenlijk gaat het hier natuurlijk om de decentralisatie van taken met daarbij behorend budget.

Dat riep bij de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) de vraag op of er al inzicht bestaat over de mogelijke consequenties van het regeringsbeleid voor deze kwetsbare groep. Is er zicht op welke manier u daar met de partners op tracht in te spelen met als nadrukkelijk doel de thuiszorg voor belanghebbenden te waarborgen. U zult het met ons eens zijn dat alles op alles moet worden gezet om de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden aan cliënten en dat deze kwetsbare groep op ons moet kunnen blijven rekenen.

Namens het bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) dank ik u voor de beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Arie Epskamp

Voorzitter SeniorenPartij Alkmaar (SPA).

SeniorenPartij Alkmaar

arie epskamp

 

ALKMAAR – Oud VVD-wethouder Arie Epskamp keert weer terug in de Alkmaarse politiek. Samen met Ank Rademaker en Koos Boersen vormt hij het dagelijks bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA).

Arie Epskamp

Arie Epskamp was jarenlang het boegbeeld van de plaatselijke VVD. Eerst als raadslid, daarna als wethouder. Samen met wijlen wethouder Henk Eggermont was hij de grondlegger van het wijkgericht samenwerken.

In 2010 melde hij zich aan bij de 50+-partij van Jan Nagel. Nu is hij ook weer terug op het politiek toneel van Alkmaar. ‘Het zit gewoon in mij om wat voor andere mensen te doen. Daarom heb ik samen met voormalig CDA-raadslid Ank Rademaker en Koos Boersen, secretaris van wijkraad De Mare en van het sociaal spreekuur Leger des Heils De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) opgericht. De SPA is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor het persoonlijke en maatschappelijk welzijn van alle inwoners.’

De SPA staat volgens Arie Epskamp voor een veilige samenleving op straat en thuis, wil de invloed van senioren op de Alkmaarse samenleving versterken en gaat toetsen of reeds genomen of voorgenomen besluiten goed zijn voor de Alkmaarse burgers. De SeniorenPartij Alkmaar zal zich daarnaast met name richten op het welzijn van senioren.

Meer informatie of lid worden? Neem dan contact op met Arie Epskamp, 06-41755123 of mail: info@seniorenpartijalkmaar.nl.

 

Reactie naar aanleiding van bericht in Alkmaarsche Courant van 20 oktober 2012

Alkmaarse buurt en wijkcentra in gevarenzone.

Met grote bezorgdheid heeft de Seniorenpartij Alkmaar (SPA) kennis genomen van een bericht in de Alkmaarsche Courant van 20 oktober j.l. Hierin worden grote bezuinigingen aangekondigd op het gebied van het welzijnswerk en met name voor Kern8. Een en ander heeft verstrekkende gevolgen voor een bepaald groot deel van de Alkmaarse bevolking, de jongeren en de senioren.

1. De Alkmaarse jongerencentra dreigen te verdwijnen.
De huren van Argus in de Daalmeer, de Dobber in de Mare, Foxy in Nieuw-Overdie en Ons Stekkie in Oud Overdie zijn door Kern8 opgezegd.

2. Jeugd- en (ambulant) jongerenwerkers dreigen hun baan te verliezen, waardoor jongeren weer aan hun lot worden overgelaten.

3. Voor de op senioren gerichte voorziening “de Vlijthof” in de Mare dat geëxploiteerd wordt via Stichting Servicepunt voor Welzijn en Cultuur dreigt hetzelfde.

4. Door het opheffen van de Stichting Servicepunt voor Welzijn en Cultuur per 1 januari 2014, worden huurovereenkomsten opgezegd en dreigt er geen beheer meer te zijn in buurt- en wijkcentra, waardoor verenigingen hun onderkomen kwijt raken.

Het hoeft niet zover te komen aldus wethouder van de Ven van de Onafhankelijke Partij Alkmaar. Haar beleid is er op gericht om buurtondernemingen de buurtvoorzieningen te laten overnemen.
Naar het oordeel van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) maakt u uw begroting passend ten koste van het welzijnswerk voor jongeren en senioren. Uw voorgenomen bezuiniging geeft de gemeentelijke begroting een ogenschijnlijk positieve impuls maar de gevolgen daarvan komen onevenredig zwaar en onredelijk op de schouders van twee bevolkingsgroepen terecht.

Bewoners moeten van u buurtondernemingen naar Engels Trustmodel gaan oprichten. Deze buurtondernemingen krijgen een bedrijvenstatus. Zij moeten inkomsten verwerven om activiteiten en huisvesting te kunnen bekostigen. Buurtondernemingen brengen grote financiële risico’s met zich mee voor de onderneming en de mogelijke initiatiefnemers. Een aantal panden waarin de buurtonderneming zich zou moeten manifesteren lijkt eerder rijp voor de sloop of heeft fors achterstallig onderhoud. Sociaal culturele activiteiten voor jong en oud zijn de afgelopen decennia financieel door de gemeente mogelijk gemaakt. Doel daarvan was de sociale cohesie in de buurt te vergroten. Dat schuift u nu af op vrijwilligers/amateurs, die vervolgens ook nog een beroepskracht mogen aansturen, als ze voldoende financiële middelen hebben. Het leiden van zo’n onderneming vraagt deskundigheid van beroepskrachten. U wilt regels m.b.t. vergunningen verruimen om het voor buurtondernemingen mogelijk te maken sneller inkomsten te verwerven. U creëert dus paracommercie, een vorm van oneerlijke concurrentie door instellingen die buiten hun doelstelling om horeca- en recreatieve diensten verlenen aan het publiek. Daarmee tast u de concurrentiepositie van de ondernemer “uit de buurt” aan. Of gaan voor die reguliere ondernemer de regels ook ruimer worden? Uw beleid is er toch niet op gericht om oneerlijke concurrentie te bevorderen? De inkomsten van de buurtondernemingen zullen voornamelijk worden verworven via de zaalverhuur en de drankomzet. Dat staat wat ons betreft in een slechte verhouding met het alcoholmatigingsbeleid. Om de kans op winst voor de buurtonderneming te vergroten gaat de huur van de accommodaties omlaag, kan dat zomaar? Legt u het verschil met de huidige huurprijs er dan bij, of heeft u al die jaren dan toch een te hoge huurprijs berekend?
De jongerencentra en de jongerenwerkers zijn een belangrijke schakel gebleken in Alkmaar. Hun inzet heeft er mede voor gezorgd dat er een vroegsignalering van probleemjongeren bestaat met doorverwijzing naar het Centrum Jeugd en Gezin, dat er aantoonbaar een substantiële afname van overlast/terugdringing van criminaliteit en een beperking van voortijdige schooluitval is opgetreden.Voor de Vlijthof, een ontmoetingsplek voor senioren in de Mare, geldt hezelfde. U gaat van deze senioren eisen, dat zij een buurtonderneming gaan opzetten. De bezoekers van “de Vlijthof” zijn voornamelijk senioren die op zoek zijn naar sociale contacten en op hun interesses gerichte activiteiten. Maar u dwingt deze senioren ondernemer te worden en een buurtonderneming te gaan runnen. Het moet toch niet gekker worden in de mooie stad Alkmaar.

Hoe kunt u toch een ontwikkeling als life 072 en het stadsstrandje De Kade op een lijn zetten met sociaal cultureel werk?Misschien kunt u de gelden die gereserveerd waren voor prestigeobjecten zoals: “de mooiste binnenstad van Nederland” nu weer besteden aan zaken waar het echt om gaat, nl het sociaal en maatschappelijk welbevinden van de inwoners. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) spreekt met deze brief haar grote zorg uit over de door uw college ingeslagen richting en de maatschappelijke gevolgen daarvan..
Met vriendelijke groeten,
Arie Epskamp – voorzitter
Ank Rademaker – secretaris
Koos Boersen – penningmeester

Ingezonden brief n.a.v. “Zilveren kracht in opmars”.
Alkmaar, 22 maart 2013.

Zilveren kracht in Alkmaar.

Geachte redactie,

De gemeente Alkmaar gaat binnenkort de conferentie “zilveren kracht” organiseren.
Men wil ,aldus het artikel, de vitale grijsaard inzetten op velerlei terrein. Genoemd wordt o.a. het Seniorenweb en het Gilde Nederland. Stuk voor stuk waardevolle zaken. Gewezen wordt ook nog op de vele vormen van vrijwilligerswerk, huisbezoek e.d. Achtergrond van de activiteiten is zo lang mogelijk de kennis, ervaring en levenskunde in te zetten omdat dat de beste manier is om gezond en vitaal ouder te worden.
Het lijkt erop dat de genoemde activiteiten vooral zijn afgestemd op de reeds met pensioen zijnde oudere maar er is veel meer aan de hand.

Het UWV meldde in februari 2011 dat de werknemer van 48 jaar of ouder bij het verliezen van de baan slechts 2% kans heeft op een nieuwe baan. UWV noemt die leeftijdscategorie senior en slecht bemiddelbaar! Reden voor het UWV om extra aandacht aan deze doelgroep te besteden.
Het lokale seniorenbeleid moet naar onze indruk hierop aansluiten en aandacht schenken aan de sociaal economische kant. Met andere woorden: De gemeente Alkmaar zou hierin een rol moeten en willen spelen. Zoals in het verleden afspraken werden gemaakt met werkgevers om op de arbeidsmarkt moeilijke plaatsbare jongeren aan werk te helpen zou ook in regionaal verband de hand naar senioren moeten worden uitgestoken. Alleen aandacht voor vrijwilligerswerk, huisbezoeken, musical opvoeren e.d. is veel te mager. Overigens past een dreigende sluiting van het seniorenontmoetingspunt “de Vlijthof ” in de Mare natuurlijk niet in de te ontwikkelen visie op de vitale ouderen.

Wij zijn er van overtuigd dat naast al het vrijwilligerswerk e.d. het hebben van een baan heel veel problemen voor het individu maar ook de samenleving kan wegnemen. Denkt u maar aan de financiële- maar ook sociale armoede onder senioren.

Kortom, wij juichen het houden van zo’n conferentie zeker toe maar hopen dat partijen het niet beperkt houden tot mooie activiteiten voor reeds gepensioneerden maar dat er ook ruimte is voor een actief sociaal/economisch seniorenbeleid.

Met vriendelijke groet,
Arie Epskamp
Voorzitter SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Miljoen voor ouderen in Alkmaar?

Alkmaar, 17 januari 2013.
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Bij de totstandkoming van het nieuwe college van B.&W. Alkmaar werd door het college met blijdschap kennis gegeven van het beschikbaar komen van ruim een miljoen euro voor ouderen.

Die vreugde werd nog eens onderstreept in een promoartikeltje van de politiek leider van OPA, de Onafhankelijke Partij Alkmaar. In dat artikeltje meldt hij “hartstikke blij te zijn met het extra geld voor ouderen”. Hij is samen met CDA collega Nagengast verantwoordelijk voor het ouderenbeleid. En trots dat ze zijn!!
Maar praten we hier niet doodgewoon over politieke propaganda over de ruggen van senioren?
De afkorting OPA suggereert dat zij als partij verbonden zijn met ouderen en dat blijkt uit niets!

In de gemeentelijke begroting hebben wij nergens een extra miljoen euro voor ouderen/seniorenbeleid kunnen vinden. Sterker nog, op onze vraag aan de Raadsgriffie om de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) de meest recente nota Ouderenbeleid te sturen kregen wij toegezonden het WMO Beleidskader 2012. Het ouderenbeleid is hierin verwerkt. Er is dus geen specifieke Nota Ouderenbeleid. De laatste nota dateert van 1990, aldus de griffie d.d. 25 september 2012. De WMO regelt de hulpvraag van iedere inwoner en het is naar ons oordeel onjuist om het ouderenbeleid te brengen onder de WMO alsof iedere senior een hulpvraag heeft.

Kortom, het is prachtig om bedragen voor nieuw beleid uit te trekken maar dat vraagt wel een degelijke afweging, WMO-AWBZ komen eraan en zorgen voor een groot financieel beslag en dat eist voorzichtig te zijn met de uitgaven. T.a.v. het seniorenbeleid pleiten wij ervoor om eerst de beleidsvoornemens in beeld te brengen en dan de financiële consequenties te beoordelen en af te wegen tegenover andere belangrijke ontwikkelingen in en voor de stad.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)
Arie Epskamp voorzitter
Ank Rademaker secretaris
Koos Boersen penningmeester