Zilveren kracht in Alkmaar

Ingezonden brief n.a.v. “Zilveren kracht in opmars”.
Alkmaar, 22 maart 2013.

Zilveren kracht in Alkmaar.

Geachte redactie,

De gemeente Alkmaar gaat binnenkort de conferentie “zilveren kracht” organiseren.
Men wil ,aldus het artikel, de vitale grijsaard inzetten op velerlei terrein. Genoemd wordt o.a. het Seniorenweb en het Gilde Nederland. Stuk voor stuk waardevolle zaken. Gewezen wordt ook nog op de vele vormen van vrijwilligerswerk, huisbezoek e.d. Achtergrond van de activiteiten is zo lang mogelijk de kennis, ervaring en levenskunde in te zetten omdat dat de beste manier is om gezond en vitaal ouder te worden.
Het lijkt erop dat de genoemde activiteiten vooral zijn afgestemd op de reeds met pensioen zijnde oudere maar er is veel meer aan de hand.

Het UWV meldde in februari 2011 dat de werknemer van 48 jaar of ouder bij het verliezen van de baan slechts 2% kans heeft op een nieuwe baan. UWV noemt die leeftijdscategorie senior en slecht bemiddelbaar! Reden voor het UWV om extra aandacht aan deze doelgroep te besteden.
Het lokale seniorenbeleid moet naar onze indruk hierop aansluiten en aandacht schenken aan de sociaal economische kant. Met andere woorden: De gemeente Alkmaar zou hierin een rol moeten en willen spelen. Zoals in het verleden afspraken werden gemaakt met werkgevers om op de arbeidsmarkt moeilijke plaatsbare jongeren aan werk te helpen zou ook in regionaal verband de hand naar senioren moeten worden uitgestoken. Alleen aandacht voor vrijwilligerswerk, huisbezoeken, musical opvoeren e.d. is veel te mager. Overigens past een dreigende sluiting van het seniorenontmoetingspunt “de Vlijthof ” in de Mare natuurlijk niet in de te ontwikkelen visie op de vitale ouderen.

Wij zijn er van overtuigd dat naast al het vrijwilligerswerk e.d. het hebben van een baan heel veel problemen voor het individu maar ook de samenleving kan wegnemen. Denkt u maar aan de financiële- maar ook sociale armoede onder senioren.

Kortom, wij juichen het houden van zo’n conferentie zeker toe maar hopen dat partijen het niet beperkt houden tot mooie activiteiten voor reeds gepensioneerden maar dat er ook ruimte is voor een actief sociaal/economisch seniorenbeleid.

Met vriendelijke groet,
Arie Epskamp
Voorzitter SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

Miljoen voor ouderen!

Miljoen voor ouderen in Alkmaar?

Alkmaar, 17 januari 2013.
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Bij de totstandkoming van het nieuwe college van B.&W. Alkmaar werd door het college met blijdschap kennis gegeven van het beschikbaar komen van ruim een miljoen euro voor ouderen.

Die vreugde werd nog eens onderstreept in een promoartikeltje van de politiek leider van OPA, de Onafhankelijke Partij Alkmaar. In dat artikeltje meldt hij “hartstikke blij te zijn met het extra geld voor ouderen”. Hij is samen met CDA collega Nagengast verantwoordelijk voor het ouderenbeleid. En trots dat ze zijn!!
Maar praten we hier niet doodgewoon over politieke propaganda over de ruggen van senioren?
De afkorting OPA suggereert dat zij als partij verbonden zijn met ouderen en dat blijkt uit niets!

In de gemeentelijke begroting hebben wij nergens een extra miljoen euro voor ouderen/seniorenbeleid kunnen vinden. Sterker nog, op onze vraag aan de Raadsgriffie om de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) de meest recente nota Ouderenbeleid te sturen kregen wij toegezonden het WMO Beleidskader 2012. Het ouderenbeleid is hierin verwerkt. Er is dus geen specifieke Nota Ouderenbeleid. De laatste nota dateert van 1990, aldus de griffie d.d. 25 september 2012. De WMO regelt de hulpvraag van iedere inwoner en het is naar ons oordeel onjuist om het ouderenbeleid te brengen onder de WMO alsof iedere senior een hulpvraag heeft.

Kortom, het is prachtig om bedragen voor nieuw beleid uit te trekken maar dat vraagt wel een degelijke afweging, WMO-AWBZ komen eraan en zorgen voor een groot financieel beslag en dat eist voorzichtig te zijn met de uitgaven. T.a.v. het seniorenbeleid pleiten wij ervoor om eerst de beleidsvoornemens in beeld te brengen en dan de financiële consequenties te beoordelen en af te wegen tegenover andere belangrijke ontwikkelingen in en voor de stad.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA)
Arie Epskamp voorzitter
Ank Rademaker secretaris
Koos Boersen penningmeester