Tag Archief van: Alkmaar

Raadzaal-stadhuis-Alkmaar

De raadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar bestaat uit 2 raadsleden. Voor goede uitoefening van hun taken hebben zij praktische en inhoudelijke ondersteuning nodig van commissieleden. Een fractie heeft plaats voor 3 commissieleden. Voor de commissie sociaal, bestuur en middelen en de commissie ruimte.

De gemeenteraad heeft commissies ingesteld voor ondersteuning en advisering. In deze commissies mogen raadsleden en niet-raadsleden zitten. Niet-raadsleden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen. Raadsleden krijgen al een vergoeding voor hun raadslidmaatschap.

De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. De commissie adviseert de gemeenteraad hierover. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. Niet-raadsleden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenten zijn hiervoor ingedeeld in 6 inwonersklassen. De hoogte van de vergoedingen wordt elk jaar per 1 januari aangepast. Deze aanpassingen staan in de jaarlijkse circulaires.

Commissielid voor de SeniorenPartij Alkmaar houdt in:

 • Je hebt interesse voor de gemeentelijke politiek met een positieve blik gericht op Senioren;
 • vertegenwoordigt de fractie tijdens de commissievergaderingen;
 • je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • je bent woonachtig in Alkmaar en je bent of wilt lid worden van de SeniorenPartij Alkmaar;
 • je bent op maandagavond beschikbaar voor het fractieoverleg tussen 19.30 – 21.00 uur;
 • en bereid om tussen de 6-8 uur per week aan organisatorische en/of administratieve zaken op te pakken.

Wat kunnen wij bieden:

 • Een omgeving waarin je mening gewaardeerd wordt;
 • mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in de gemeente politiek;
 • een vergoeding voor het aanwezig zijn bij een commissievergadering;
 • een tablet met internetverbinding;
 • actief invloed kunnen hebben op de gemeentepolitiek.

Welke werkzaamheden kun je gaan uitvoeren:

 • Ondersteuning van de raadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar op het gebied van beleidsvoorbereiding;
 • deelnemen aan commissievergaderingen (sociaal, bestuur en middelen en/of commissie ruimte);
 • zoveel mogelijk de wekelijkse fractievergaderingen bijwonen;
 • contacten onderhouden met organisaties, kiezers en het bezoeken van bijeenkomsten;
 • de fractie ondersteunen met organisatorische en/of administratieve zaken.

Na een inwerkperiode kunnen de werkzaamheden uitgebreid worden tot meer actieve politiek inhoudelijke input. Denk hierbij aan het opstellen van technische/politieke vragen, het meeschrijven aan moties, bijeenkomsten organiseren of je meer richten op PR en communicatie.

Heb je na het lezen ook zin gekregen om aan de slag te gaan als commissielid of wil je meer weten over de werkzaamheden of denk je op een andere manier onze fractie te kunnen ondersteunen?

Neem dan contact op met onze fractievoorzitter Sasja Spek op 06-29 43 01 24 of mail naar sasja@spa-alkmaar.nl

Het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg in Alkmaar

Donderdag 18 april was een historisch moment in de raad van Alkmaar. Er stonden belangrijke stukken op de agenda. En deze stukken zijn allemaal aangenomen.

Raadsvoorstel ingebruikname Robonsbosweg

De SeniorenPartij Alkmaar is blij dat, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, de Robonsbosweg ingezet wordt als opvanglocatie voor maximaal 150 asielzoekers, tijdelijke huisvesting aan maximaal 150 Alkmaarse statushouders en 150 Alkmaarse spoedzoekers. Dit getuigt van een empathische en verantwoordelijke oplossing voor de maatschappelijke opgave waar we voor staan.

“Verantwoordelijkheid nemen voor mensen in nood maar ook oog houden voor de Alkmaarse spoedzoeker. Het is moeilijk om deze heel verschillende belangen te helpen maar wij als SeniorenPartij Alkmaar blijven ons inzetten voor humanitaire opvang voor slachtoffers van oorlog en geweld en voldoende woningen voor onze Alkmaarse woningzoekenden.”

De belangen van de lokale gemeenschap zijn zorgvuldig meegewogen door het ingezette informatie- en participatietraject.

Daarnaast wordt het toekomstig wonen voor Alkmaarders na 2030 mogelijk gemaakt waardoor deze locatie een duurzame bestemming krijgt.

Heel wat partijen hebben met dit voorstel moeten geven en nemen. Maar we zijn trots dat het aangenomen is. Een historisch moment! Waar eerder twee colleges over zijn gevallen gaat er nu echt een goede opvanglocatie komen.

Vaststelling beleidskader kleine windturbines

De SeniorenPartij Alkmaar vindt goede beleidskaders bij de aanvraag van kleine windturbines belangrijk. Ze bieden duidelijke richtlijnen en procedures voor het aanvragen en plaatsen van kleine windturbines. Zowel aanvragers als beleidsmakers weten wat er verwacht wordt.

Hierdoor kunnen aanvragen sneller en efficiënter worden afgehandeld, wat tijd en geld kan besparen.

Ook kunnen er zo eisen gesteld worden aan de kwaliteit en veiligheid van kleine windturbines.

Er zijn nu ook richtlijnen voor de plaatsing. Bijvoorbeeld met betrekking tot afstanden tot woningen, beschermde natuur- of cultuurgebieden en andere gevoelige locaties.

Duurzame energieproductie wordt bevorderd en agrariërs kunnen zo een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de eigen onderneming.

Het participatieproces is goed doorlopen en er wordt rekening gehouden met de inpassing in het polderlandschap.

Raadsvoorstel toekomstscenario Hoornse Vaart

De SeniorenPartij Alkmaar kiest voor nieuwbouw als meest kansrijke oplossing voor het sportcomplex de Hoornse Vaart. De huidige locatie is goed bereikbaar voor zowel auto’s, fietsers als openbaar vervoer.

Een goed plan voor exploitatie en onderhoud is essentieel. Toekomstbestendig bouwen, aanpassingen moeten wel mogelijk blijven binnen redelijke kosten.

Géén achterstallig onderhoud meer, beheersing van de kosten en zorgen voor een schoon, veilig en aantrekkelijk zwembad.

Dat is goed voor de sociale cohesie, recreatie en ontspanning, toerisme en economie van onze gemeente. Zwemmen is een activiteit die weinig belastend is voor de gewrichten en spieren.

Voor zwangeren, baby’s, kinderen, tieners, topsporters, recreanten én Senioren. Kortom: zwemmen is goed van jong tot oud.

Ook zijn wij voor een onderzoek om het buitenzwembad te vergroten. Nog meer plezier voor de Alkmaarders! en wie weet nog een extra spectaculaire attractie erbij.

Laat het mooie weer maar komen!

Een belangrijk onderwerp vandaar dat we de brugontwikkeling ook in het coalitieakkoord hebben opgenomen.

Om aan de Alkmaarse woonbehoefte te kunnen voldoen moeten er enorm veel huizen worden gebouwd. De ontwikkeling rond het bedrijventerrein Oudorp is zo’n gebied waar een bouwontwikkeling kan plaatsvinden maar daarnaast zijn er ook nog bedrijven die een plek moeten vinden hetzij in de nieuwe wijk Oudorp hetzij elders. Een mooi gemengd woon – en werkmilieu eist van ons bestuurders dat we alle voor en tegens afwegen. Het is daarbij van belang om ook te leren van het verleden. De ontwikkeling van de Vroonermeer 1e fase leerde ons dat de ingezette beperking van het autoverkeer, dus minder parkeerplekken niet haalbaar bleek.

De ontwikkeling van bedrijventerrein Oudorp naar een woon- en werkmilieu vraagt ook om belangrijke keuzes. In de planontwikkeling is ook voorzien in parkeergarages en plekken. Dat is ook logisch bij een bebouwingsdichtheid van een fiks aantal woningen. 2000-2500

Al die nieuwe bewoners gaan ook naar het werk en u weet dat veel van onze inwoners buiten Alkmaar werken. Vele zijn aangewezen op de auto omdat de verbindingen met het Openbaar Vervoer niet optimaal zijn, de reistijden te lang etc. Die uitgaande pendel (70%) moet gefaciliteerd worden. Je kan de kop in het zand steken en aannemen dat daar de fiets het belangrijkste vervoermiddel zal zijn maar dat kan natuurlijk niet. Ik heb al geschetst dat vele mensen het werk buiten Alkmaar hebben en dan is de fiets geen oplossing.

Moeten we dan inzetten op alleen maar de autobrug?

In ons coalitieprogramma hebben we niet voor niets opgenomen dat de op te stellen mobiliteitsvisie moet kijken naar alle modaliteiten zonder prioritering. Wel dat door middel van maatwerk op bepaalde plekken de fietsers en voetgangers meer aandacht wordt gegeven.

In diezelfde mobiliteitsvisie nemen we een besluit over de Bestevaerbrug. In het belang van de woningbouwontwikkeling staat opgenomen dat we twee mogelijkheden onderzoeken, de variant van een fietsstraatweg, waar de auto te gast is, en de variant met een volwaardige autoverbinding.

Een zo’n grote ontwikkelwijk als Oudorpbedrijventerrein niet van adequate ontsluiting te voorzien met alle verstoring van doorstroming is een politiek waar wij als SeniorenPartij Alkmaar niet van zijn. Sommigen zeggen dat met het realiseren van een gecombineerde brug b.v. alles moet wijken voor de auto en dat het grote consequenties heeft voor veiligheid, gezondheid en woongenot. Wij wijzen er nogmaals op dat het autoverkeer, gelet op de werkplekken buiten onze gemeente, in de toekomst zeker niet zal afnemen. Wat te denken van het effect op de gezondheid en het woongenot bij toenemende stagnerende uitgaande autoverkeer omdat er geen goede ontsluiting is? (filevorming en uitstoot)

Belangrijk is om dit nu eens goed uit te zoeken. Zodat daarna een goed besluit genomen kan worden. Wat betekent dit nou deze twee varianten. Niet al stemming maken voordat er iets ligt.

Een goed woon – en werkmilieu is gebaat bij de oplossingsrichting zoals genoemd in ons coalitieakkoord.