Alkmaarse buurt- en wijkcentra in gevarenzone.

Reactie naar aanleiding van bericht in Alkmaarsche Courant van 20 oktober 2012

Alkmaarse buurt en wijkcentra in gevarenzone.

Met grote bezorgdheid heeft de Seniorenpartij Alkmaar (SPA) kennis genomen van een bericht in de Alkmaarsche Courant van 20 oktober j.l. Hierin worden grote bezuinigingen aangekondigd op het gebied van het welzijnswerk en met name voor Kern8. Een en ander heeft verstrekkende gevolgen voor een bepaald groot deel van de Alkmaarse bevolking, de jongeren en de senioren.

1. De Alkmaarse jongerencentra dreigen te verdwijnen.
De huren van Argus in de Daalmeer, de Dobber in de Mare, Foxy in Nieuw-Overdie en Ons Stekkie in Oud Overdie zijn door Kern8 opgezegd.

2. Jeugd- en (ambulant) jongerenwerkers dreigen hun baan te verliezen, waardoor jongeren weer aan hun lot worden overgelaten.

3. Voor de op senioren gerichte voorziening “de Vlijthof” in de Mare dat geëxploiteerd wordt via Stichting Servicepunt voor Welzijn en Cultuur dreigt hetzelfde.

4. Door het opheffen van de Stichting Servicepunt voor Welzijn en Cultuur per 1 januari 2014, worden huurovereenkomsten opgezegd en dreigt er geen beheer meer te zijn in buurt- en wijkcentra, waardoor verenigingen hun onderkomen kwijt raken.

Het hoeft niet zover te komen aldus wethouder van de Ven van de Onafhankelijke Partij Alkmaar. Haar beleid is er op gericht om buurtondernemingen de buurtvoorzieningen te laten overnemen.
Naar het oordeel van de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) maakt u uw begroting passend ten koste van het welzijnswerk voor jongeren en senioren. Uw voorgenomen bezuiniging geeft de gemeentelijke begroting een ogenschijnlijk positieve impuls maar de gevolgen daarvan komen onevenredig zwaar en onredelijk op de schouders van twee bevolkingsgroepen terecht.

Bewoners moeten van u buurtondernemingen naar Engels Trustmodel gaan oprichten. Deze buurtondernemingen krijgen een bedrijvenstatus. Zij moeten inkomsten verwerven om activiteiten en huisvesting te kunnen bekostigen. Buurtondernemingen brengen grote financiële risico’s met zich mee voor de onderneming en de mogelijke initiatiefnemers. Een aantal panden waarin de buurtonderneming zich zou moeten manifesteren lijkt eerder rijp voor de sloop of heeft fors achterstallig onderhoud. Sociaal culturele activiteiten voor jong en oud zijn de afgelopen decennia financieel door de gemeente mogelijk gemaakt. Doel daarvan was de sociale cohesie in de buurt te vergroten. Dat schuift u nu af op vrijwilligers/amateurs, die vervolgens ook nog een beroepskracht mogen aansturen, als ze voldoende financiële middelen hebben. Het leiden van zo’n onderneming vraagt deskundigheid van beroepskrachten. U wilt regels m.b.t. vergunningen verruimen om het voor buurtondernemingen mogelijk te maken sneller inkomsten te verwerven. U creëert dus paracommercie, een vorm van oneerlijke concurrentie door instellingen die buiten hun doelstelling om horeca- en recreatieve diensten verlenen aan het publiek. Daarmee tast u de concurrentiepositie van de ondernemer “uit de buurt” aan. Of gaan voor die reguliere ondernemer de regels ook ruimer worden? Uw beleid is er toch niet op gericht om oneerlijke concurrentie te bevorderen? De inkomsten van de buurtondernemingen zullen voornamelijk worden verworven via de zaalverhuur en de drankomzet. Dat staat wat ons betreft in een slechte verhouding met het alcoholmatigingsbeleid. Om de kans op winst voor de buurtonderneming te vergroten gaat de huur van de accommodaties omlaag, kan dat zomaar? Legt u het verschil met de huidige huurprijs er dan bij, of heeft u al die jaren dan toch een te hoge huurprijs berekend?
De jongerencentra en de jongerenwerkers zijn een belangrijke schakel gebleken in Alkmaar. Hun inzet heeft er mede voor gezorgd dat er een vroegsignalering van probleemjongeren bestaat met doorverwijzing naar het Centrum Jeugd en Gezin, dat er aantoonbaar een substantiële afname van overlast/terugdringing van criminaliteit en een beperking van voortijdige schooluitval is opgetreden.Voor de Vlijthof, een ontmoetingsplek voor senioren in de Mare, geldt hezelfde. U gaat van deze senioren eisen, dat zij een buurtonderneming gaan opzetten. De bezoekers van “de Vlijthof” zijn voornamelijk senioren die op zoek zijn naar sociale contacten en op hun interesses gerichte activiteiten. Maar u dwingt deze senioren ondernemer te worden en een buurtonderneming te gaan runnen. Het moet toch niet gekker worden in de mooie stad Alkmaar.

Hoe kunt u toch een ontwikkeling als life 072 en het stadsstrandje De Kade op een lijn zetten met sociaal cultureel werk?Misschien kunt u de gelden die gereserveerd waren voor prestigeobjecten zoals: “de mooiste binnenstad van Nederland” nu weer besteden aan zaken waar het echt om gaat, nl het sociaal en maatschappelijk welbevinden van de inwoners. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) spreekt met deze brief haar grote zorg uit over de door uw college ingeslagen richting en de maatschappelijke gevolgen daarvan..
Met vriendelijke groeten,
Arie Epskamp – voorzitter
Ank Rademaker – secretaris
Koos Boersen – penningmeester

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *